Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Briketi

Tag Archives: Briketi

BRIKETI efikasna zamena za druge vrste goriva

briketi

BRIKETI efikasna zamena – Srbija obiluje veoma velikom koli?inom biomase, gde se odre?ena koli?ina može iskoristiti u termoenergetske svrhe. Najefikasniji na?in upotrebe biomase u termo energetske svrhe je preko proizvodnje peleta ili briketa. Time se dobija proizvod koji je ekološki prihvatljiv i koji sadrži energiju koja je bliska vrednosti mrkog uglja. BRIKETI efikasna zamena   Prose?na kalori?na vrednost za pelete koje ... Read More »

Briketi od organskog otpada – biomase sa njiva, iz voćnjaka

briketi

Briketi od organskog otpada – Veoma je mali procenat upotrebe odba?ene biomase kao alternativnog energenta, pre svega zbog visokih troškova transporta i skladištenja. Ratarska proizvodnja je veliki izvor biomase, ali u praksi je uobi?ajeno da se žetveni ostaci (slama, kukuruzovina, suncokret…) spaljuju, što je najgore rešenje. U vo?arsko-vinogradarskoj proizvodnji u toku rezidbe vinograda i vo?njaka javlja se kao sporedni produkt ... Read More »