Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bor za kvalitet

Tag Archives: Bor za kvalitet

Bor mikroelement za siguran prinos i kvalitet

 Bor mikroelement, koji zna?ajno uti?e na visinu prinosa, zahvaljuju?i tome što pospešuje oplodnju. Koli?ine bora u zemljištu nisu velike, odnosno koncentracija bora u biljkama ve?a je nego u zemljištu. Koncentracija ovog elementa naro?ito je visoka u generativnim organima  i u listovima, posebno u rubnom delu lista. Bor se ubraja u elemente koji se neophodni biljkama za normalan rast i razvoj. ... Read More »