Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bolesti papaka goveda

Tag Archives: Bolesti papaka goveda

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poreme?aja u reprodukciji predstavlja jedan od naj?eš?ih razloga za isklju?ivanje krava iz proizvodnje.  Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlu?enja životinja iz proizvodnje, smanjenja  telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova le?enja usled hromosti. Na pove?anje rizika za nastanak hromosti mogu uticati ... Read More »