Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biofungicidi

Tag Archives: Biofungicidi

BIOPESTICIDI u organskoj poljoprivredi

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

Biopesticidi – Konvencionalni na?in zaštite bilja podrazumeva primenu svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja. Integralni sistem zaštite bilja predstavlja kombinaciju postupaka koji pored davanja prvenstva biološkim, biotehni?kim i biljno – uzgajiva?kim merama, ograni?avaju upotrebu hemijskih sredstava na minimum odnosno predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumeva koriš?enje svih raspoloživih metoda suzbijanja šteto?ina, uzro?nika bolesti i korova (uzgoj otpornih sorti, agrotehni?ke, mehani?ke, ... Read More »

Biofungicidi pomažu u organskoj proizvodnji

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

Biofungicidi su preparati na bazi korisnih mikrorganizama – gljiva, bakterija i kvasaca, koji napadaju ili kontrolišu razvoj prouzrokova?a biljnih bolesti. Korisni mikroorganizmi mogu da zaštite biljku doma?ina od patogena na ?etiri na?ina: direktnom kompeticijom, antibiozom, predatorstvom i indukcijom otpornosti biljke.  Direktna kompeticija zna?i da se koren ili plod biljke doma?ina naseli primenjenim organizmom pre nego što do?e do infekcije prouzrokova?em ... Read More »

Ječam beleži nove bolesti

Je?am nove bolesti – Ozimi i jari je?am napada nova gljivi?na bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji je?ma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavi?aru. Ispod lista uo?avaju se sitne sive do crne pege veli?ine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivi?ene žutim oreolom. Broj pega zavisi od ja?ine napada, sorte i vremenskih prilika. ... Read More »