Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bakterioza

Tag Archives: bakterioza

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskiva?ima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji liš?a i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može zna?ajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uo?avaju se na nali?ju lista paprike u vidu ta?kastih pega sa izdignutim tkivom što podse?a ... Read More »

Bakterioze paprike nanose velike štete

Bakterioze paprike – Bakterioze na paprici naj?eš?e prouzrokuju Pseudomonas syringae pv. suringae, Xantomonas campestris subsp. vesicatoria i Ervinia carotvora subsp. sarotvora. Simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike mogu se uo?iti ve? na kotiledon listovima kod proizvodnje rasada.  Pege su okrugle, nepravilne, u po?etku tamnozelene i vlažnog izgleda, a kasnije postaju suhe i svetlomrke. Oko pega se obrazuju hloroti?ni aureole. Na peteljkama ... Read More »