Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: autohtone rase

Tag Archives: autohtone rase

Rase ovaca – autohtone rase i očuvanje

Rase ovaca – Intenziviranjem proizvodnje u sto?arstvu, uvo?enjem produktvnijih rasa i primenom meleženja iz?ezlo je dosta autohtonih rasa i sojeva stoke i živine. Drasti?no smanjenje broja ovaca zna?ajno je uticalo na brojno smanjenje pojedinih rasa i njihov nestanak. Da bi se spre?io nenadoknadiv gubitak autohtonih rasa i sojeva, odnosno fonda gena koji mogu biti dragoceni za ov?arsku proizvodnju u bližoj ... Read More »