Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Antibiotici i sulfonamidi

Tag Archives: Antibiotici i sulfonamidi

Lečenje životinja, ne lečite ih sami

Le?enje životinja. Na našim gazdinstvima je veoma ?esta pojava da proizvo?a?i sami le?e svoje životinje, oslanjaju?i se pri  tome na svoje iskustvo ili konsultovanje sa drugim proizvo?a?ima koji su imali iste probleme. Nema sumnje da ta iskustva nisu dragocena, ali bez prisustva stru?nih lica (pre svega veterinara), doga?aju se krupne greške koje mogu ugroziti pre svega zdravlje ljudi ako se ... Read More »

Ishrana krava muzara odlučuje kvalitet

Ishrana krava muzara – Da bi postigli visoku mle?nost kod krava neophodno je odrediti veli?inu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima ve?i sadržaj koncentrata i so?nih hraniva, a bolji kvalitet i ve?u hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana optere?enost organa za varenje hranom nepovoljno deluje na tok varenja, optere?uje rad srca i plu?a što može dovesti do razli?itih obolenja. ... Read More »