Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Alokohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

Tag Archives: Alokohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

Alkohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

medovina bistrenje vina alkohol

Alkohol je najvažniji sastojak vina, koji nastaje u procesu alkoholne fermentacije tj. pretvaranja še?era, delovanjem kvaš?evih gljivica. U našim vinima koli?ina alkohola varira izme?u 70 i 110 grama na 1 litru, 8,8 do 13,8 posto. Za kvalitet nekog vina, nije uvek presudan sadržaj alkohola (ve?i ili manji procenat), ve? u kojem se odnosu nalazi alkohol i ukupne kiseline vina, ekstrakt ... Read More »

Voćarstvo, uticaj uslova sredine na uspeh

Vo?arstvo, uticaj uslova sredine – Prof dr Zoran Keserovi? savetuje. Savremena intenzivna proizvodnja vo?a u velikoj meri zavisi od uslova sredine. Ako uslovi spoljne sredine nisu odgovaraju?i, ?ak i najbolja sorta uz najbolju agro i pomotehniku ne?e dati dobre rezultate. Prirodni uslovi (klima, zemljište i položaj) pojedinih rejona u Srbiji, su izuzetno su povoljni za gajenje vo?a. Limitiraju?i faktori koji ... Read More »