Sunday, 22 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Seminari » Sušenje proizvoda iz poljoprivrede

Sušenje proizvoda iz poljoprivrede

su?enje proizvoda

Sušenje proizvoda – sertifikat

Sušenje proizvoda – Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu ve? oko dvadeset godina radi na posebnoj obuci stru?njaka koji brinu o sušenju i skladištenju svega onoga što se u doma?oj poljoprivredi proizvede. Ova obuka se obavlja u okviru planiranog kursa.

Preko 800 rukovaoca sušara iz Srbije i regiona do sada je poha?alo kurs, što je najvažniji dokaz njegovog kvaliteta i potrebe. To je najkompetentniji kurs u Srbiji, a predava?i su profesori Poljoprivrednog fakulteta sa višedecenijskim iskustvom kako u obrazovanju tako i u praksi.

Pozivamo Vas da uputite vaše rukovaoce sušarom na obuku kod nas, pa ?ak i ako su ga poha?ali pre nekoliko godina. Vaša firma ?e imati višestruke koristi jer ?ete biti sigurni:

  1. da ?ete znatno smanjiti opasnost od požara,

  2. da ?ete potrošiti manje goriva za sušenje,

  3. da ?ete imati bolji kvalitet proizvoda koji sušite i

  4. da ?ete pove?ati odgovornost rukovaoca sušare,

a to sve zahvaljuju?i novom znanju i certifikatu koje ?e Vaši rukovaoci ste?i.

Sušenje proizvoda iz poljoprivrede

Odlukom nastavno-nau?nog ve?a Fakulteta odobren je plan i program kursa u trajanju od 30 ?asova – pet radnih dana. On obuhvata: goriva, gorionike, enegetiku, tehnologije sušenja, konstrukcije sušara, opremu na centru, rukovanje sušarom, automatiku, evidenciju rada, održavanje, protivpožarne i bezbednosne mere i dr. Svaki polaznik kursa dobija knjigu. Nastavu ?e održati prof. dr Mirko Babi? i doc. dr Ivan Pavkov sa saradnicima. Po održanom kursu organizuje se ispit – provera znanja pred tro?lanom komisijom. Ispit i uru?ivanje sertifikata bi?e nedelju dana posle završenog kursa.

Nakon uspešno završenog ispita svaki slušalac dobija:

CERTIFIKAT O ZAVRŠENOM KURSU ZA RUKOVAOCA SUŠARA U POLJOPRIVREDI

koji potpisuje Dekan Poljoprivrednog fakulteta i ispitna Komisija.

Termin kursa je od 01. do 05. februara 2016, aodržava se na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, svakodnevno od 9-15 ?asova, tokom 5 radnih dana. Cena kursa zavisi od broja u?esnika iz jedne firme: – za 1 (jednog) u?esnika je 15.600 dinara; – za 2 (dva) u?esnika je 15.000 dinara po u?esniku; – za 3 (tri) u?esnika je 14.400 dinara po u?esniku i – za 4 (?etiri) i više u?esnika je 13.800 dinara po u?esniku. U cenu je ura?unato: poha?anje nastave, potrebna literatura u formi knjige, konsultacije, polaganje ispita i izdavanje sertifikata. U cenu je ura?unat i PDV.

 Kontakt:

Prof. dr Mirko Babi? ili dr Ivan Pavkov

Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovi?a 8.

Tel: (021) 485-3441 (dr Mirko Babi?); (021) 485-3318 (dr Ivan Pavkov); (021) 459-958;

Mob:(063) 531-686; (064) 246-38-70, Fax: (021) 459-989,

E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs; ivan.pavkov@polj.uns.ac.rs

izvor:agroservis.rs