Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Supstrati smeše za setvu, ožiljavanje negu useva

Supstrati smeše za setvu, ožiljavanje negu useva

Supstrati smeše – Spravljanje i priprema zemljišnih smeša. Za setvu, ožiljavanje i negu useva koriste se smeše od više komponenata ili gotove fabri?ke mešavine u zavisnosti od potreba biljke, na?ina njenog razmnožavanja i mesta daljeg uzgoja.

Supstrati za ožiljavanje reznica

  1. Smeša treseta (pH 3,5-4,5) i perlita ili peska u odnosu 1:1
  2. Direktno zabadanje reznica u Jiffy-7 saksiju ili Grodan kocke

Zemljišna smeša za setvu i sadnju

Bitne karakteristike dobre zemljišne smeše za setvu, pikiranje i sadnju: da je slabo kisele rekacije (pH 5,5-6,5), da je bogata hraniljivim materijama u optimalnim koli?inama, da ima dobre fizi?ke osobine (propustljivost za vodu, veliki vazdušni kapacitet), da mešavina ima dobra biološka svojstva i da je bogata korisnim mikroorganizmima, da je bez prouzrokova?a bolesti i šteto?ina, kao i bez korova i drugih inertnih materija. Smeša za setvu treba da sadrži treset, toplolejsku zemlju, busenja?u, pesak ili perlit.

Slede?e mešavine pokazale su dobre rezultate:

– 3 dela treseta, 2 dela toplolejske zemlje, 1 deo busenja?e ili peska ili perlita

– 50% treseta, 35% toplolejske zemlje i 15% busenja?e ili peska ili perlita

– 1-3 treseta, 1/3 toplolejske zemlje i 1-3 busenja?e ili peska ili perlita

Preporu?ljivo je da se koristi što bolji treset Sphagnum sa pH 5,5-6,5

Supstrati smeše za setvu, ožiljavanje negu useva

Toplolejska zemlja treba da se sastoji od dobro pregorelog gove?eg stajnjaka i da je odležala 2-3 godina. Može da se koristi i zreli stajnjak, koji je negovan prevrtanjem, rešetanjem i dopunskim zalivanjem.

Busenja?a treba da poti?e sa nezakorovljenih livada obraslih travama iz familije Poaceae, tj, familja trava kao što su: obi?na pirevina, rosulja, lisi?ji repak, mirisavka livadska, pahovka obi?na, divlji ovas, ovas gajeni, devoja?ke suze, klasa?a maljava, klasa?a oštra, klasa?a crvena, ?ipovina crvena, ?ipovina obi?na, zuba?a obi?na, ježevica obi?na, šilj, svra?ica obi?na, obi?ni vijuk, crveni vijuk, popino prase, je?am, pirina?, trska obi?na, livadarka obi?na, še?erna trska, raž.

Supstrati smeše za setvu

Pre upotrebe treba da odleži 2-3 godine, za to vreme se neguje prevrtanjem, provetravanje i zalivanjem, a neposredno pre upotrebe se prorešeta na grubom situ. Ukoliko je busenja?a ilova?asta onda je potrebno dodati re?ni pesak, prema potrebi. Prose?na težina 1 m3 supstrata iznosi oko 700kg.

U daljem postupku pripreme smeše potrebno je zemljišnu smešu obogatiti hranljivim mineralnim materijama. Koli?ina mineralnog ?ubriva koja se dodaje na 1m3 supstrata su:

– azotno ?ubrivo: KAN 0,1-0,3%, što je 0,1 do 0,3kg na 100kg supstrata ili svega 0,7 do 2,1kg mineralnog ?ubriva na 1m3 supstrata

– fosforno ?ubrivo: superfosfat 0,1-0,5%, što je 0,1 do 0,5kg na 100kg supstrata ili 0,7-3,5kg mineralnog ?ubriva na 1m3 supstrata

– kalijumovo ?ubrivo: kalijum-sulfat 0,1-0,2%, što je 0,1 do 0,2kg na 100 kg supstrata ili 0,7 do 1,4kg mineralnog ?ubriva na 1m3 supstrata

Supstrati smeše za setvu

Maksimalna koli?ina mineralnog ?ubriva koja se dodaje za pripremu supstrata je do 7kg/m3, što ?ini 1% mase. U mešavinu se može dodati koštano brašno, rogovina, krvno brašno u ukupnoj koli?ini od 4 do 5 kg po 1 m3 ?ime se postiže ravnomerno razlaganje hranljivih materija u dužem vremenskom periodu. Ukoliko je zemljište jako kiselo onda treba uticati na pH vrednost tako što se dodaje 20-30 kg kre?a/m3, a ukoliko je zemljište previše alkano onda se dodaje kiseli treset.

Dobijena smeša zahteva negu koja se sastoji u usitnjavanju, rešetanju i zalivanju po potrebi. Dobro usitnjen supstrat se do upotrebe lageruje i pokriva folijom da bi se spre?ila pojava korova i zimsko smrzavanje. Poželjno je pre upotrebe izvršiti dezinfekciju i dezinsekciju vrelom vodenom parom.

Ivana Trifkovic

foto pixabay.com