Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Suncokret, žetva tek kada listovi otpadnu

Suncokret, žetva tek kada listovi otpadnu

suncokret žetva

Suncokret žetva – više od 4 tone?

Suncokret, žetva – Visina i stabilnost prinosa semena pojedinih hibrida suncokreta su osobine od najve?eg zna?aja kako za oplemenjiva?e, tako i za proizvo?a?e. S toga je cilj gajenje hibrida visokog i stabilnog prinosa. U cilju postizanja maksimalnih prinosa semena i ulja suncokreta, neophodno je primeniti savremenu tehnologiju kada je u pitanju proizvodnja suncokreta .

Agrotehni?kim merama se uti?e uglavnom na zemljište, a preko njega indirektno i na ostale vegetacione faktore. Dobrim i kvalitetnim agrotehni?kim merama dobija se i kvalitetnija žetva.

Žetva suncokreta se obavlja kada je u semenu, zrnu, završen proces sinteze ulja i i kada se sadržaj vlage snizi na procenat koji dozvoljava sigurno uskladištenje uz eventualno dosušivanje tj. u tehnološkoj zrelosti. Žetva se izvodi u tehnološkoj zrelosti, kada listovi otpadnu sa stabljike.

Žetva se može zapo?eti kada je sadržaj vode u zrnu 14%. Najbolje je pre žetve sa svakog useva uzeti prose?an uzorak i odrediti procenat vlage u semenu (u laboratoriji). Za ?uvanje u skladištima vlaga treba biti manja od 10%. Zato je neophodno, odmah nakon žetve, seme otpremiti na ?iš?enje, sušenje i uskladištenje.

Suncokret, žetva tek kada listovi otpadnu

?uvanje suncokreta mogu?e je ako vlažnost zrna ne prelazi 8%, a ako je ve?a vrši se dosušivanje ili se odmah vrši prerada.

Za žetvu suncokreta koriste se žitni kombajni uz odre?ena podešavanja i upotrebu adaptera za suncokret. Obi?no treba podesiti brzinu kretanja kombajna, broj okretaja bubnja, razmak podbubnja, vazdušnu struju i otvor sita-rešeta, zavisno od stanja useva u momentu žetve, odnosno uputstvima proizvo?a?a za svaki tip kombajna.

Podešenost kombajna je veoma bitna kako bi se seme što manje ošte?ivalo.  Za uspeh žetve zaslužni su i sami hibridi. Za kvalitetno obavljanje žetve posebno su pogodni hibridi koji ujedna?eno sazrevaju i imaju suvu stabljiku, kao i hibridi visoke otpornosti na poleganje i osipanje semena. Današnje tehnologija mehanizacije, kombajna, je izuzetno visoka i samim tim omogu?ava visdokokvalitetnu žetvu suncokreta uz male gubitke.

Miroljub Viti?, dipl.inž.polj., PSSS Smederevo

Leave a Reply