Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

Sumporvodonik – Miris na sumporvodonik (H?S). Ova mana se obi?no javlja u novim vinima mada je možemo ponekad sresti i u starim. Vina sa ovakvom manom imaju neprijatan miris na pokvarena jaja koji se javlja usled prisustva sumporvodonika. U nekim slu?ajevima neprijatni miris u vinu poti?e i od merkaptana, isparljivih sumpornih jedinjenja u vinu.

Veoma slab, skoro neprimetan miris ove vrste može se nekada javiti u novim vinima, koja su nešto duže držana na stelji, ali ova pojava ne predstavlja nikakvu opasnost za vino, jer pomenuti miris nestaje ve? pri prvom pretakanju. Mnogo ve?e štete može biti ako je u vinu miris na pokvarena jaja ja?e izražen. Takva su vina neupotrebljiva za pi?e ako se iz njih ne odstrani neprijatni miris.Do pojave sumpovodonik u vinu može do?i na više na?ina.

Jedan od vrlo ?estih puteva kojim u vino dospeva ovo jedinjenje – sumporvodonik jeste nepravilan na?in sumporisanja praznih sudova. Ako pri sagorevanju sumpornih traka ili drugih oblika ?vrstog sumpora istopljeni sumpor kaplje na dno suda i ako u takav sud unesemo širu ili novo vino u njima ?e se sigurno javiti sumporvodonik. Za vreme alkoholne fermentacije šire a i docnije u novom vinu kvasci, kao i neke bakterije, redukuju elementarni sumpor i prevode ga u sumporvodonik.

Obrazovanje sumporvodonik na ra?un redukcije elementarnog sumpora može biti i ako je grož?e pre prerade bilo tretirano sumpornim preparatima kao fungicidnim sredstvima. Ovo se obi?no dešava ako je grož?e pred berbu tretirano sumpornim preparatima radi zaštite od sive plesni.

Ima podataka premo kojima kvasci mogu i sulfate pa ?ak i sumpor-dioksid redukovati u sumporvodonik. Prema ovome vina dobivena od grož?a sa terena bogatih u gipsu bi mogla da imaju miris na pokvarena jaja; sli?no bi bilo i sa jako sumporisanim vinima. Me?utim, poslednji slu?ajevi re?e dolaze do izražaja kao uzro?nici pojave neprijatnog mirisa u vinu. Naj?eš?i uzroci ove pojave ipak ostaju unošenje elementarnog sumpora u vino nepravilnim sumporisanjem sudova za vino ili preko grož?a tretiranog sumpornim preparatima.

Na?in otklanjanja ovog veoma neprijatnog mirisa iz vina zavisi od ja?ine mirisa.

1./ Ako je u vinu miris na sumporvodonik slabije izražen lako ga možemo odstraniti pretakanjem vina uz ja?e provetravanje. Na ovaj na?in ?e sumporvodonik kao lako isparljiv delom iza?i iz vina a delom ?e se oksidisati.

2./ Ukoliko se, ipak, miris ja?e ose?a i ne možemo ga isterati iz vina putem pretakanja, takvo vino moramo sumporisati sa 2—5 g/hl sumpordioksida. U prisustvu sumpordioksida sumporvodonik prelazi u elementarni sumpor: 2H2S + SO2 = 2H2O + 3S

Posle nekoliko dana od sumporisanja vino treba bistriti i filtrirati radi uklanjanja stvorenog sumpora. Ukoliko ovo ne bismo u?inili elementarni sumpor bi ponovo mogao pre?i u sumporvodonik.sumporvodonik

U slu?ajevima kada je do mirisa na pokvarena jaja došlo usled prisustva u vinu merkaptana, što se dešava ako vino dugo držimo na stelji i do?e do raspadanja belan?evina kvaš?evih ?elija, takav se miris teško odklanja na pomenuti na?in. U ovim slu?ajevima se moramo pomo?i tretiranjem vina sa eponitom.

Uklanjanje neprijatnog mirisa na pokvarena jaja ili na kupus, se najlakše radi više puta pretakanjem vina preko bakarne plo?e ili tretiranjem vina sa jednim gramom plavog kamena na sto litara vina. Plavi kamen se rastvori u vinu, ubaci u vino, pa se zatim urade dva-tri otvorena pretakanja, a predhodno preventivno sumporisati sa 10 gr vinobrana na 100 litara vina. Posle pet-šest dana neprijatni miris ?e nestati.

Obratite pažnju isklju?ivo i maksimalno 1 gr. plavog kamena na 100 litara vina, nema improvizacije, ve? precizno  merenje preko apotekarske vage. Otvorena pretakanja vršiti jedno za drugim.

Pojava mirisa na sumporvodonik, miris na pokvarena jaja, kupus ili merkaptana je jedan veliki efekat kod vina i zato ga treba predhodno spre?iti da se javi, pošto njegovo odstranjivanje ponekad zna da bude vrlo teško ponekad kod stvaranja merkaptana i prakti?no nemoguce zato evo nekoliko iskustvenih predloga:

– ako je miris vrlo slab i?i otvorenim pretakanjem sa blagim sumporisanjem sa 5 mg/l sumpora

– ako ne pomaze otvoreno pretakanje i?i se kombinacijom plavog kamena do 4 mg/l sa blagim paralelnim sumporisanjem, dodavanje vrlo brzo sa intenzivnim mešanjem, posle obavezno bistrenje bentonitom ili pvpp pa filtrranje

– u najgorem slu?aju kada predhodni na?ini nisu bili uspešni ide se dopunskom fermentacijom .

PSSS Smederevo

Vidas Evstratiev, dipl.inž.poljoprivrede

 FOTO PIXABAY.COM