Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Šuga kod gajenih životinja i njihov tretman

Šuga kod gajenih životinja i njihov tretman

Šuga kod gajenih životinja – Oboljenje kože izazvano sugarca naziva se šuga. Šuga je široko rasprostranjena u našoj zemlji i nanosi velike štete sto?arstvu. Najve?e štete nanosi kod ovaca zbog ošte?enja vune, ali je zastupljena i kod goveda.

Obolele životinje i kontaminirani predmeti su izvor zaraze.Prenosi se direktnim kontaktom ili posredno preko kontaminiranih predmeta ili prostorija u kojima su boravile obolele životinje.Oni su paraziti i njihov životni ciklus se odvija od jajeta preko larvi, nimfi do odraslog oblika isklju?ivo na doma?inu i traje od 1-3 nedelje. Neke životinje mogu istovremeno biti inficirane s nekoliko vrsta sugarac i obolele od nekoliko vrsta šuge. Specifi?ni su u odnosu na doma?ina i mogu boraviti na doma?inu koji nije specifi?an za njih i da izazovu promene na koži.

Zavisno od otpornosti organizma, zavise i promene na koži. Životinje koje imaju ja?i ili solidan imunitet šugarci teže ispoljavaju svoj patogeni u?inak, za razliku kod oslabljenog imuniteta gdje se javlja u klini?kom obliku. Doga?a se da šugarci nasele kožu životinje, ali zbog otpornosti organizma doma?ina ne mogu da se razmnožavaju u tom slu?aju nastaje skrivena šuga. Takve životinje predstavljaju veliku opasnost jer su izvor zaraze. Kod takvih životinja dolazi do velikih gubitaka u proizvodnji kao i poreme?aja zdravstvenog stanja.

Šuga kod gajenih životinja i njihov tretman

Svaka životinja ima nekoliko vrsta sugarac, kod goveda su to:

  1. Sarcoptes scabiei var. bovis,

  2. Psoroptes equi var. bovis,

  3. Chorioptes bovis var. bovis.

1./ Sarkoptes šuga koja se vrlo brzo širi me?u govedima. Promene su vidljive na glavi, odakle se šire na vrat i prsni koš. Koža je jako naborana i postaje suva.

2./ Psoroptes šuga javlja se oko baze repa, u predelu mošnji, ekstremiteta, na vimenu može zahvatiti i celo telo.Koža je kvrgava. Može do?i do povremenog nestanka ovih promena u toku leta.

3./ Horioptes šuga se teže prenosi sa jedne na drugu životinju, pa se broj oboljelih sporo uve?ava. Retko zahvata le?ni deo.Po?ine na delovima zadnjih nogu i zahvata stražnji deo tela

PSSS ?a?ak,

Ljiljana ?ur?i? dip. inž

foto pixabay.com