Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Stajnjak vredi puno – najbolje je organsko đubrivo

Stajnjak vredi puno – najbolje je organsko đubrivo

Stajnjak vredi puno – Osim navodnjavanjem, poboljšanjem sastava zemljišta doprine?emo ?uvanju vlage u njivama. STAJNJAK POBOLJŠAVA PRINOSE. Unošenjem organskih djubriva, unose se i korisni mikroorganizmi, a istovremeno se aktivira njihov rad. Razgradnjom, uneta organska materija se delimi?no mineralizuje, ali iz produkta razgradnje se sintetizuju nova visokomolekularna organska jedinjenja  – humusne materije.

Humus je izuzetno zna?ajan u zemljištu, jer uti?e na ?itavu dinamiku i na sve osobine zemljišta, regulator plodnosti zemljišta. Cilj upotrebe organskog djubriva je pove?anje biološke aktivnosti zemljišta, a na taj na?in i njegove plodnosti. Unošenjem organske materije.popravljaju se fizi?ke, biološke i hemljske osobine zemljišta. Humus je zna?ajan u zemljištu jer uti?e na dinamiku, primanje i zadržavanje vode, na strukturu, na vodni, vazdušni i toplotni režim . Mineralizacijom organske materije oslobadjaju se biljna hraniva i ugljen-dioksid, neophodne materije u procesu fotosinteze. Ugljen-dioksid oslobodjen orga nske materije doprinosi aktiviranju hraniva iz postoje?e rezerve zemljišta, pove?avaju?i pristupa?nost za biljke.

Stajnjak vredi puno – najbolje je organsko ?ubrivo

VREME IZVOŽENJA STAJNJAKA Sazrevanje stajnjaka traje 3-5 meseci, pa izvoženje i zaoravanje može da se obavlja u sva 4 godišnja doba.

Prilikom letnjeg iznošenja stajnjaka,zbog visokih temperatura i brze mineralizacije, može do?i do velikih gubitaka zbog isparava nja nitratnog azota.

 U slu?aju tople i vlažne zime i kod jesenjeg izvoženja stajnjaka, može do?i do ispiranja nitrata u dublje slojeve. U zimskom periodu se rastura po snegu , ili po smrznutom zemljištu . Gubici u to vreme zbog niskih temperatura su bez zna?aja , ali nastaju teško?e u vezi zaoravanja stajnjaka.

 Iznošenjem stajnjaka u prole?e pre drugih radova je povoljno jer su gubici hraniva minimalni a usev u toku vegetacije koristi hraniva koja se oslobadjaju iz stajnjaka

U sušnoj godini na teškim zemljištima, stajnjak za jare useve daje se u jesen, a u vlažnoj klimi na lakšim zemljištima u prole?e.

NA?IN I DUBINA ZAORAVANJA

Djubrenje stajnjakom treba sinhronizovati – izvoženje , rasturanje i zaoravanje. Po rasturanju odmah zaorati na odgovaraju?u dubinu, što znatno smanjuje fertilizaciju

 – Vrednost zaoranog stajnjaka, odmah posle rasturanja – 100%.

  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 24 sati posle rasturanja –   80%
  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 70 sati posle rasturanja –   70%
  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 4 dana posle rasturanja-    50%

 
KOLI?INA STAJNJAKA Koli?ina stajnjaka zavisi od osobina zemljišta i klime, od kvaliteta sta jnjaka i zahteva useva. Pošto nema stajnjaka, predlažu se manje doze od 8-10 t/ha.

  Tako se oživljava aktivnost zemljišnih organizama, što veoma povoljno deluje na plodnost. Siromašno  zemljište u humusu i hranivima,  gde dugo nije djubreno organskim djubrivima, zatim na glinovitim peskovitim zemljištima, treba djubriti na ve?im koli?inama, jer stajnjak popravlja, fizi?ke, hemijske i biološke osobi ne zemljišta.

 DELOVANJE STAJNJAKA Stajnjak deluje preko mineralnih materija koje se oslobadjaju u procesu mineralizacije i preko uticaja na fizi?ke osobine zemljišta. Stajnjak se u zemljištu razlaže i oslobadjaju biljna hraniva. U lakim zemljištima neutralne ili slabe reakcije, mineralizacija je brža nego na glinovitim i kiselim zemlji štima.

 Najbrže se razlaže celuloza a najteže lignin. Celuloza se razloži u toku jedne godine, a 37% lignina posle 4 god. ostaje nerazloženo. Stajnjak je potpuno djubrivo koje uti?e na fizi?ke, hemijske i biološke procese u zemljištu. Pod uticajem redovne primene zemljišta postaju vezanija, otpornija na eroziju i defekciju. Stajnjak povoljno deluje na toplotni režim zemljišta. Iako je koli?ina mineralnih materija u stajnjaku mala, ipak se u zemljište unose zna?ajne koli?ine hraniva. Biljna hraniva su vezana za organsku materiju i poste peno se oslobadjaju u procesu mineralizacije. Stajnjak je azotno i kalijumovo djubrivo, dok je sadržaj fosfora znatno niži .Iz stajnjaka se najbrže oslobadja kalijum, zatim azot, dok fosfor sporije prelazi u pristupa?an oblik. Stajnjak zbog postepenog osloba-djanja ima produženo dejstvo.

  •  Na težim zemljištima unosi se na 4-5 god,
  • na ilova?i na 3-4 god, a
  • na lakim zemljištima na 2-3 god.

Mineralizacijom stajnjaka pod dejstvom aerobnih bakterija, osloba?aju se biljni hormoni, auksini i vitamini koji deluju stimulativno na biljke. U vreme pre pojave mineralnih ?ubriva glavni izvor hraniva za biljke su bila hraniva iz organskih ?ubriva i iz zemljišne rezerve. Zbog toga je bilo izuzetno važno da se što više hraniva vrati u zemljište u obliku stajnjaka, kako bi se održala plodnost zemljišta .
Viti? Miroljub str. sar. PSSS-Smederevo
Institut za Ratarstvo i Povrtarstvo –Novi Sad Prof. dr. Imre Molnar

Leave a Reply