Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Spontano vrenje – opasnost za vina u podrumu, u proleće

Spontano vrenje – opasnost za vina u podrumu, u proleće

spontano vrenje

SPONTANO VRENJE – Visoke temperature za ove mesece mogu doneti probleme vinarima. S obzirom da je vino jako podložno promenama ukoliko bi došlo i do najmanjeg propusta u toku proizvodnje i ?uvanja istog, treba strogo voditi ra?una o njegovom kvalitetu i ?esto ga nadgledati i proveravati da ne bi došlo do nepoželjnih pojava koje bi se odrazile na njegov kvalitet. Jedna od nepoželjnih pojava je i prole?no spontano vrenje ili takozvano naknadno spontano vrenje. Prole?no spontano vrenje javlja se kod vina koja sadrže ve?e koli?ine neprovrelog še?era (više od 4gr/lit.) ako se radi o suvim vinima.

Ukoliko je proizvo?a? vina namerno hteo da napravi  polusuvo, poluslatko ili neko drugo vino ovaj odnos še?era naravno da se ne uzima kao merilo. Treba napomenuti da kod vina u toku hladnih dana i niskih temperatura desi se da do?e do prekida vrenja koje može biti izazvano na više na?ina po?ev od fizi?ko-hemijskih reakcija u vinu ali i do nekih jednostavnih stvari kao što su na primer ako vino makar i na kratko bude izloženo jako niskim temperaturama do?i ?e do prekida vrenja usled nedoviranja še?era.

Spontano vrenje – opasnost za vina u podrumu, u prole?e

Vina sa neprovrelim še?erom obi?no sadrže malo ukupnih kiselina i sklona su pojavi spontanog vrenja pod uticajem naglog pove?anja temperature, a to se obi?no manifetuje u prole?e prilikom otopljenja. Tom prilikom može do?i do bolesti vina kao što je zavelica vina. Ukoliko do?e do ove pojave ovakva vina su jako neprijatnog bljutavog ukusa koji podse?a na rasol. Ako se ne uo?i na vreme ovakva vina postaju prakti?no neupotrebljiva.

Ova pojava može se izbe?i tako što vino treba što ?eš?e proveravati. Nedovrelost vina se naj?eš?e ose?a na ukusu (vino je sladunjavo). Ukoliko podrumar nije siguran u proceni nabolje je vino odneti u laboratoriju i proveriti % še?era i sadržaj ukupnih kiselina.

Spre?avanje pojave nedovorelosti. Da ne bi došlo do ove pojave treba kao što je ve? re?eno što ?eš?e proveravati gore navedene parametre.  Ukoliko ipak dodje do pojave nedovrelosti potrebno je odmah izazvati previranje neprovrelih še?era.

Zatim potrebno je izvršiti blago sumporisanje i provetravanje. Upotrebljava se naviše 5g vinobrana na 100 lit. vina. Ostaviti da odsoji pa izvršiti pretakanje. Nakon pretakanja iz ?iste ba?ve uzeti manju koli?inu vina i zagrejati. Tako zagrejano vino vratiti u vino u ba?vi vode?i pri tom ra?una da temperatura u ba?vi posle dodavanja zagrejanog vina bude oko 20 stepeni. Tek nakon uradjenog ovog postupka može se po potrebi dodati selekcionisani kvasac. Vino je sada spremno za doviranje i bi?e svedeno na optimalne granice še?era.

U ovakvim slu?ajevima proces je potpuno završen i ne postoji opasnost od naknadnog vrenja u vreme pove?anih temperatura. Ukoliko do?e do prole?nog spontanog vrenja takvo vino je toliko postalo bolesno da nema apsolutno nikakve svrhe ni pokušavati da se „le?i“. Takvo vino je bolesno i potpuno neupotrebljivo. Kod ovakvih pojava ostaje samo upozorenje za slede?u berbu i preradu – nedovrelo vino ne sme kao takvo do?ekati prole?e.

Zorica Petkani?, dipl. ing..