Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » SPIT u Kaću prikazao mehanizaciju u radu – Klub 100P Plus

SPIT u Kaću prikazao mehanizaciju u radu – Klub 100P Plus

SPIT u Ka?u mašinski krug sabijanje zemljišta

SPIT u Ka?u

SPIT u Ka?u  Tradicionalno, po završetku žetve Klub paora 100P Plus i ove godine je organizovao Smotru poljoprivrede, industrije i trgovine na imanju Vojislava Maleševa u Ka?u. Više od 1.000 poljoprivrednika i ove godine na manifestaciji su videli izložene savremene poljoprivredne mašine i opremu, rezervne delove, ulja i maziva, pesticide, mineralna hraniva i seme.

Priklju?ne mašine i žitni kombajni u radu

 Osim stacionarnog prikaza, posetioci SPIT-a mogli su da vide priklju?ne mašine i žitne kombajne u radu. Zadovoljan je i ?or?e Miškovi? direktor firme Masferg Agro mehanizacije.

 “Tradicionalno izlažemo na SPITU. Ove godine smo izložili samo deo programa. To su novi i koriš?eni traktori Masejferguson, sejalice za direktnu setvu kompanije Vederštat, za konvencijalnu setvu širokoredih kultura kompanije Kun izložili smo program plugova, a tako?e i multifunkcionalni kultivator vederštat. Kruna našeg prikaza su teleskopski manipulatori JSB i njih treba svaka farma da ima. SPIT je veoma korisna manifestacija. Dolazi nakon Novosadskog sajma. Na sajmu su mašine stati?ki prikazane, a ovde je mogu?e videti mašine u radu. Mislim da SPIT baš zbog toga treba organizovati više puta godišnje”, kaže Miškovi?.

    Otvaraju?i SPIT politi?ari iz grada, pokrajne i republike nisu štedeli na obe?anjima. Svi obe?avaju novac.

 ?lan gradskog ve?a za privredu Novog Sada, Goran Se?ujski, istakao je: “Novi Sad je ove godine po prvi put predstavio podršku poljoprivredi. U toku je javni poziv za subvencionisanje kamatnih stopa za kratkoro?ne kredite. U narednih nekoliko dana o?ekujem potpisivanje sporazuma sa Garancijskim fondom. Tu ?emo da subvencionišemo nabavku opreme i mašina”.

Od 2016. poljoprivrednici mogu da o?ekuju novac iz IPARD-a

SPIT u Ka?u prikazao mehanizaciju u radu – Klub 100P Plus

  Pomo?nik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislav Kneževi?, ovom je prilikom rekao:”Pokrajna daje bespovratna sredstva za mnoge stvari ali ne i za mehanizaciju. Zanimljivo je da napomenem da pomažemo podizanje smeštajnih kapaciteta, hladnja?a, sušara, navodnjavanje, sušare. Da ne dužim, o?ekujte 50% novca nazad”.

 Naopširniji je bio državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubovi?, koji je i otvorio SPIT. “Imamo sjajne vesti, a zahvalio bih se najpre Vladi Republike Srbije koja je u eri smanjenja broja zaposlenih u upravi našla razumevanja i shvatila neophodnost dodatnog zapošljavanja u Upravi za agrarna pla?anja i Sektoru za ruralni razvoj jer je to bio uslov da ono što smo obe?ali – apliciranje za fondove IPARD-a – po?etkom 2016. godine, i realizujemo. O?ekujemo narednih dana da ?e to biti i formalizovano od Vlade Republike Srbije i odgovaraju?e komisije. Time smo uradili ozbiljan korak napred jer, iako su te procedure duge i administrativne, kada pare budu po?ele da dolaze u Srbiju. do 2020. godine, bi?e to 175 miliona evra. Time ?e naši poljoprivrednici drasti?no pove?ati svoju konkurentnost, i to ne samo na tržištu EU ve? i na tržištu tre?ih zemalja”, rekao je, izme?u ostalog, Golubovi?.

Važno je ko predstavlja paore

 Kao i na brojnim manifestacijama pre ove, Golubovi? je upozoravao paore da paze ko ih predstavlja. “Jako je bitno da asocijacije kao što je 100P+ i Vojvodina agrar, koje su od revolucije, kada su se bavile isklju?ivo blokadama, preživele evoluciju u stvaranju dokumenata ministarstva, i sada zajedno idemo u progres. Kada u?emo u EU ne?e postojati ?udne asocijacije gde osoba A kaže “Ja predstavljam sve”, osoba B kaže “Ja predstavljam sve”, osoba C kaže “Ja predstavljam sve”. Ja sam siguran da ?e te asocijacije, koje imaju ?lanstvo iza sebe, biti glavni u proizvo?a?kim grupama kao partneri Vlade Srbije. Morate verovati u nas u Ministarstvu jer se mi borimo za vas,” zaklju?io je Golubovi?.

 Zaklju?ak izvedite sami.

AUTOR:?or?e Simovi?