Wednesday, 16 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Spas za povrtare – antivirusne folije

Spas za povrtare – antivirusne folije

POVR?E SVE

Spas za povrtare – antivirusne folije

Spas za povrtare – Fotoselektivne / Antivirusne folije (UV absorbing) Poslednjih godina desilo se niz promena u razvoju novih tipova polietilenskih folija i njihovom prilago|avanju zahtevima razli?itih useva.

Najzna?ajniji prodor svakako predstavlja primena foto selektivnih folija u oblasi integralnih sistema gajenja povr?a (IPM). UV absorbuju?a folija u kombinaciji sa insekt proof mrežama smanjuje u zna?ajnoj meri primenu insekticida u suzbijanju lisnih vaši, bele mušice, tripsa, minera i drugih štetnih insekata, kao i pojavu sive truleži (Botrytis sp.) i pojave crnila latica na ružama.

Spas za povrtare – antivirusne folije

Kod petoslojnih sofisticiranih polietilenskih antivirusne folije – zapravo možemo govoriti o menadžmentu svetlosti u cilju postizanja optimalnih uslova za gajenu vrstu povr?a unutar zašti?enog prostora. Složene o?i insekata za svoju funkciju podrazumevaju UV deo spektra sun?eve svetlosti koji direktno determiniše motori?ke funkcije i ponašanje uklju?uju?i orijentaciju, navigaciju, ishranu i interakciju polova. Kod antivirusnih folija transmisija svetlosti vidljivog dela spektra (400-700 nm) u potpunosti je uobi?ajena, za razliku od UV dela spektra do 370-380 nm, koji se filtrira, onemogu?uju?i napad vektora ( lisne vaši, bela mušica, trips, miner ) i širenje virusnih zaraza.

Broj jedinki bele mušice prebrojan na žutim lepljivim plo?ama 4 do 10 puta je manji pod UV absorbuju?om folijom u odnosu na uobi?ajene folije. Kod duvanovog (Trips tabaci) i kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) akumulativni broj sa 45 jedinki opada na svega 10.

Eksperimentom je utvr?eno da migracija vaši ne prelazi koncetri?nu površinu radijusa do 1 m. Time se potreba primene insekticida smanjuje za 50-80%. Usev paradajza gajen u tunelima bez upotrebe insekticida u kontroli vektora virusa imao je procenat infekcije ispod fotoselektivne folije od svega 1 % u pore?enju sa “obi?nom” folijom kao kontrolom gde je 80 % biljaka bilo inficirano virusom žute kovrdžavosti vrha (TYLCV) i virusom bronzavosti (TSWV).

(Izvor prof. dr. Nebojša Momirovi?)

 dipl. inž. Miloji? Miljan

PSS Prokuplje

Leave a Reply