Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » SOJA suša i njeni znaci na biljkama

SOJA suša i njeni znaci na biljkama

 Soja suša  Soja može biti tolerantnija na sušu od kukuruza, ali razlog leži u njenoj sposobnosti  da dobro kamuflira stres od suše u odnosu na kukuruz. Kukuruz uvr?e svoje liš?e koje postavlja ka stablu.
Ovakvu sliku nemamo kod soje. Ukoliko želiš da bolje odrediš stepen stresa moraš izbliza dobro osmotriti biljku. (Shaun Casteel,  Purdue Univerzitet, SAD, specijalista za soju). Soja stres od suše pokazuje unutar ?elije i metaboliti?kih procesa, navodi Casteel. Kako bilo fiziološki razvoj bi?e vrlo uo?ljiv.

 1. Prvi znaci su smanjenje porasta listova i širenje liske. Ovo je primetno nakon nekoliko nedelja u kojima biljke u razvoju kre?u da pokrivaju redove. Biljka tada svoje unutrašnje izvore koristi u pravcu razvoja korena u potrazi za vodom pre nego na razvi?e vegetativne mase i reproduktivnih organa  polja soje sa znakovima stresaod suše. Nema sklapanja redova.

SOJA suša i njeni znaci na biljkama

2. Slede?i vidljiv znak je podignut list tj. liska (leaf-flipping) koji je sli?an uvijanju listova kod kukuruza, kao zaštita od pove?ane transpiracije (odavanje,gubitak, vode preko lisne površine). Izrazito je intenzivna srebrna boja nali?ja lista, orijentacija lista prema gore i zaštita lica liske. Ovo smanjuje fotosintezu i i ?uva vlagu prisutnu u biljci. Casteel, navodi da ukoliko se ovo vise puta ponovi stress od suše je sve gori i gori, a uslovi za biljke su suroviji.

 3. Soja koja je više puta od po?etka vegetacije doživela stres od suše zatvara list formiraju?i oblik školjke. Spoljni listovi kod troliska imaju zadatak da zaštite unutrašnji list. Ovaj proces se može javiti u bilo kom periodu vegetacije.

 4. Veliki uticaj stresa od suše je na cvetanje i to ne samo odbacivanjem cvetova. Casteel navodi da ?e u fazi razvi?a soje V-3, kada mlada biljka ima tri troliska, do?i do cvetanja i oplodnje, a samim tim do formiranja mahuna i zrna iako biljka nastavlja svoju vegetaciju. To je režim preživljavanja gde imamo pojavu cvetova, a kasnije mahuna na svega par centimetara iznad zemlje Soja ima duži “povlaš?eni” period da se pripremi na stres od suše u odnosu na kukuruz.

 Kod kukuruza je to do momenta punog oprašivanja kada je nemogu?e da se kukuruz pripremi na surove uslove suše. Kod soje se javljaju kra?e nodije. Nadoknada se ogleda ranijim cvetanjem, razvi?em mahune i boljim nalivanjem manjeg broja formiranih zrna.
Napominjem (B.Garaleji?):

 Ukoliko ste propustili da vidite sve ove faze stresa od suše od po?etka vegetacije obi?ite Vaš usev. Možda prona?ete jedan od znakova, kasnije navedenih, koji mogu da Vas informišu o tome kako je Vaša posejana soja podnela ovu sušu i visoke temperature.

 Bogdan Garaleji?, PSS Institut TAMIŠ Pan?evo, savetodavac – saradnik za ratarstvo

foto pixabay.com

Leave a Reply