Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Smonica je teško zemljište, ali ima načina …

Smonica je teško zemljište, ali ima načina …

smonicaSmonica je tip zemljišta koja se nalazi u grupi zemljišta koja se tretiraju kao vrlo teška i koja manje-više imaju sli?an izgled, morfologiju, genetiku pa i posebno delovanje bilo kakvim teškim agregatima. Po morfološkim osobinama smonica ima dobro razvijene horizonte.

Dubina profila ?esto iznosi 1-1,5 m, a horizonti imaju iste karakteristi?ne osobine. Na nekim pozicijama u Srbiji, humusni horizont je veoma razli?it po dubini i kre?e se od 70 cm pa do 120 cm. Izvesne razlike u razvijenosti horizonata, boji, strukturi i drugim morfološkim osobinama, ipak postoje i one se zapažaju ne samo kada se upore?uju smonice na jezerskim površinama sa onima u kotlinama ve? i kada se posmatraju smonice u svakoj kotlini pojedina?no.

 Smonica i njena struktura tako?e imaju vrlo izraženu lošu osobinu a to je da je rogljasto-prizmati?na sa krupnim agregatima u suvom stanju koja ima za posledicu vrlo tešku obradu, skupe inpute melioracije kako bi se omogu?ila stabilnija proizvodnja. Strukturni agregati smonice, se odlikuju velikom kohezijom pokazuju jak otpor mehani?kim silama. Hodnici faune su u težih smonica retki dok u onih koje pripadaju ilova?ama ima nešto više glista i pove?anu mikrobiološku aktivnost.

smonica suša

Smonica u sušnom periodu

Iako navedene loše osobine ovakvih zemljišta prosto navodi na razmišljanje da li uopšte na ovakvim zemljištima ima neke ozbiljne proizvodnje, ?injenica je da i na ovakvim zemljištima poljoprivedni proizvo?a?i privre?uju, no struka mora da se potrudi kako bi proizvo?a?ima koji žive na ovakvim pozicijama omogu?ila poboljšanje kvaliteta zemljišta kako bi i oni mogli imati pozitivan finansiski efekat.

  autor:Dipl.ing.Darko Simi?  PSSS Šabac

Najbolje mere za poboljšanje svojstava smonice su obilato ?ubrenje stajskim ?ubretom i gajenje višegodišnjih trava u smeši.

Leave a Reply