Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Nosivost jaja i načini da je poboljšate

Nosivost jaja i načini da je poboljšate

izbor jaja

Nosivost jaja

Nosivost jaja – Ve?ina uzroka se odnosi na uredno snabdevanje živine kvalitetnom hranom, dovoljnom koli?inom higijenski ispravne vode, obezbe?enje svetlosnog programa u objektu, pojava bolesti, zanemarivanje uzrasta živine i stres.

  ISHRANA I NAPAJANjE

 Nosilje zahtevaju sasvim uravnotežen i dobro izbalansiran obrok da bi održavale maksimalnu proizvodnju jaja. Nedovoljni ili prekomerni nivo energije u obroku ?e prouzrokovati ve?u ili manju konzumaciju hrane, ukoliko se živina ne hrani obro?no, što dovodi do smanjenog ili preteranog unosa drugih gradijenata i kroz jedan duži period do problema koji organizam kokoške ne može da reši.

 Prekomerno ili nedovoljno unošenje proteina, u prvom redu esencijalnih aminokiselina, ili kalcijuma može prouzrokovati smanjivanje proizvodnje. Preporuke su da smeše za nosilje sadrže 16-18% proteina i adekvatnu koli?inu energije, kalcijuma, fosfora i ?itav niz mikroelemenata i vitamina.

 Neadekvatna ishrana prouzrokuje smanjenu nosivost u prvom redu, ali i loš kvalitet jaja, posebno loš kvalitet ljuske. ?esti su i prolapsusi usled nošenja krupnih jaja, gubljenje i kljucanje perja, pa ?ak i hranjenje uginulom kokoškom.

 Voda je ta na koju kokoške skoro trenutno reaguju. Koli?inu i kvalitet vode treba stalno proveravati. ?esto se dešava, posebno u kaveznom sistemu držanja, da se zapuše pojedine pojilice ili segmenti sistema za napajanje i da to ostane za jedan odre?eni period neprime?eno. Higijenska ispravnost vode je primarna, ne samo po zdravlje kokošaka nego i ljudi koji konzumiraju ta jaja. Previše hladna ili topla voda zna?ajno uti?e na njenu konzumaciju, a time direktno na nosivost. Ukoliko kokoške ostanu jedan dan bez hrane, ne?e do?i do drasti?nog pada nosivosti. Ukoliko ostanu jedan dan bez vodenosivost, posebno u vreme toplih dana, zna?ajno smanjenje nosivosti je neizbežno, ili pak ako nemaju dovoljno vode samo tri dana, po?e?e da mitare i u potpunosti ?e prestati da nose.

 DUŽINA DANA ILI NEDOVOLjAN INTENZITET SVETLA

 Kokoši zahtevaju 14-15 sati dužine dana da bi održavale proizvodnju jaja. Ukoliko se kokoškama dužina dana smanji ispod 12 sati u trajanju od dva do tri dana one ?e vrlo brzo smanjiti nosivost, pa ?ak i potpuno prestati nositi i po?eti da mitare. Kokoške reaguju na obdanicu, pa ukoliko se kombinuje prirodno i vešta?ko svetlo, ve? od kraja jula treba da im se produžava dužina dana primenom vešta?kog osvetljenja.

 BOLEST

 Pored striktnog sprovo?enja preventivne zaštite i maksimalne brige odgajiva?a bolest može da zahvati jato živine. Postoji niz mera kojih se svaki živinar mora pridržavati da bi njegova živina bila zdrava.

  1. Prva stvar je kupiti zdravu živinu i biti siguran da je zdrava, uveriti se da je ona propisno zašti?ena od uobi?ajenih bolesti.
  2. Drugi uslov je zaštita živine na sopstvenoj farmi. Ona se mora izolovati od kontakta sa drugom živinom, drugim vrstama stoke i zaštititi od ljudi (nepotrebnih poseta).
  3. Tre?a stvar je besprekorno održavanje higijene u objektu i oko njega. Slede?i važan momenat je neškodljivo uklanjanje uginule živine.

 STAROST KOKOŠI

  Momentu starenja jata živinari malo posve?uju pažnje. Biološki kokoške dobro nose dva proizvodna ciklusa. U prvom ciklusu intenzitet nosivosti je najve?i, kokoške vrlo brzo dostignu maksimum nosivosti (za 4-6 nedelja), isto tako i odgovaraju?u masu jaja.

 STRES

 Bilo koji stres kao, na primer, premeštanje kokošaka, druge manipulacije kokoškama, promene u uslovima ambijenta ili izazivanje panike me?u kokoškama, može doprineti da kokoške smanje nosivost ili potpuno prestanu da nose. Naj?eš?e stresne situacije su:

  • nagla promena temperature u objektu (zahla?enje ili otopljenje),
  • premeštanje I manipulacija,
  • paraziti (spoljašni i unutrašnji ?esto mogu biti uzrok stresa),
  • grabljivice(sove, ma?ke, psi, pacovi itd).

Izvor: Moje Gazdinstvo

 PSSS-Prokuplje dip.inž.Petrovi? Duška

Leave a Reply