Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

Šljivin smotavac predstavlja jednu od glavnih šteto?ina šljive. U našim uslovima ova šteto?ina razvija dve generacije godišnje.sliva

Let imaga prve generacije šljivinog smotavca još uvek traje, te je potrebno pregledati plodove i utvrditi da li ima položenih jaja (ženka ih polaže sa donje strane ploda – strane okrenute ka zemlji). Gusenica ?e se ispiliti 4-10 dana nakon polaganja jaja, nakon ?ega ?e se kratko vreme kretati po površini ploda, a zatim ?e se ubušiti u plod. Tretiranje protiv ove šteto?ine treba obaviti nakon piljenja gusenica, a pre njihovog ubušivanja u plod.

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

šljivin smotavac

Opadanje plodova napadnutih larvama prve generacije se doga?a istovremeno sa „junskim pre?iš?avanjem“ plodova koje predstavlja normalnu fiziološku pojavu, pa otuda i napad ove šteto?ine može da pro?e neopaženo.

PSSS Kraljevo

Jelena Grbi?, dipl.ing.zaštite bilja

  • U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije  šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).U narednom periodu  imamo najavljene visoke dnevne temperature. Toplo vreme, uslovi?e masovno piljenje larvi.  Preporu?uje se upotreba insekticida larvicidnog delovanja :

     Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,03%  (karenca 14 dana)

     Pyrinex 25 CS (a.m. hlorpirifos) 0,25% (karenca 28 dana)

  • PIS Vojvodina