Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » SKLADIŠTA spremiti za nastupajuću žetvu

SKLADIŠTA spremiti za nastupajuću žetvu

razvoj poljoprivrede

SKLADIŠTE ZA ŽITO

Skladišta za pšenicu –  Poljoprivrednie proizvo?a?i pre unošenja pšenice, odnosno lagerovanja, treba pripremiti skladišni prostor za pšenicu. Pšenica se obi?no lageruje u magacinima, tavanima i drugim skladištima.

Napred navedena skladišta treba prvo isprazniti i to tako što ?emo odstraniti prošlogodišnje ostatke lagerovane pšenice. Posle ovog mehani?kog ?iš?enja skladišta, izvodi se ” hemijsko ?iš?enje ” tj. vlažna dezinsekcija kojom se vrši uništavanje prisutnih šteto?ina – insekata koji su zaostali na raznim mestima skladišta.

 Skladišta poljoprivrednih proizvoda privla?e mnoge šteto?ine životinjskog podrekla, najviše insekte, zatim grinje i glodare. Zbog velike koli?ine hrane i povoljnih uslova (temperatura, vlaga) ?esto može do?i do bolesti i prenamnožavanja šteto?ina. Tako i najmanja zaraza može za kratko vreme prerasti u masovni napad.

 Skladišta moraju omogu?avati što efikasniju i ekonomi?niju zaštitu poljoprivrednih proizvoda koji se ?uvaju u njima. U njih treba biti onemogu?en ili barem otežan prodor šteto?ina (mreže na prozorima i otvorima). Zidovi objekta moraju biti glatki i bez pukotina, da bi se na njima zadržavalo što manje prašine i šteto?ina te se trebaju redovno ?istiti. Za pravovremeno i uspešno suzbijanje šteto?ina preporu?eno je pregledavati (jedanput mese?no) uskladištene proizvode, ?ime se utvr?uje kretanje šteto?ina, razvojni oblici i brojnost šteto?ina. Vrlo je delotvorno postavljanje feromonskih lovnih mamaca za pojedine vrste insekata.

 Fizi?ke i mehani?ke mere suzbijanja

Najstarije su mere suzbijanja gde je osnovno proizvod držati suvim i hladnim. Fizi?kim merama smatra se primena niske i visoke temperature. Niske temperature 5 – 15 °C u uskladištenim proizvodima onemogu?iti ?e rast i razvoj insekata, a tako?e i grinja i mikroorganizama. Na takvim temperaturama disanje je minimalno te se zaustavljaju svi negativni biološki ?inioci za gubitak kvaliteta i koli?ine Jedna od vrlo efikasnih fizi?kih mera je primena prirodnih resursa (glina, pesak, zemlja). Prirodni resursi kod insekata uzrokuju ošte?enje kutikule kože, dolazi do desikacije (gubitka vode iz organizma), nakon ?ega oni uginu.

 Biološke mere suzbijanja

Biološkim merama suzbijanja smatra se upotreba bioloških insekticida gde se štetna populacija u skladištima suzbija parazitima, predatorima ili mikro- organizmima koji uzrokuju bolesti. To je živi materijal koji je mnogo osjetljiviji od klasi?nih insekticida te je za njihovu upotrebu potrebna praksa i iskustvo za izvo?a?e koji provode biološke mere suzbijanja

 Hemijske mere suzbijanja

Hemijske mere suzbijanja šteto?ina u skladištima su još uvek, pored svih ostalih mera, najefikasnije. U skladištima, silosima,  sto?ne hrane smeju se koristiti samo odre?eni insekticidi na propisani na?in. Prednost treba dati njihovoj preventivnoj primeni, tj. spre?avanju u po?etku ili proširenju, a ne u svrhu suzbijanja zaraze. Tretirati se mogu prazna skladišta ili se roba može tretirati preventivno, pri unosu u skladišta ili nakon što su uo?ene prve zaraze. . Za ovu namenu, odnosno tretiranje skladišta, preporu?ujemo jedan od insekticida:

 Na bazi MALATIONA  :  Oni se primenjuju u koncentraciji  3 %  dva dana pre unošenja pšenice i to tretirati zidove i podove skladišta.

 Na bazi PIRIMIFOS – METIL:  se primenjuje u koli?ini od 0,75 – 1,5 ml na m2 površine skladišta i to dva dana pre unošenja pšenice.

 Na bazi DIHLORVOS- a  :Ovi preparati se primenjuju u koli?ini 50 – 100 ml na 100 m3  praznog  skladišta i to na dva dana pre unošenja pšenice, na temperaturi iznad  15 C .

 PSS Prokuplje Savetodavac za zaštitu bilja Dini? Jelena

foto pixabay.com

Leave a Reply