Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Skladištenje luka zavisi od količine suve materije

Skladištenje luka zavisi od količine suve materije

Skladištenje luka Dužina i kvalitet ?uvanja su sortne specifi?nosti. Danas se smatra da mirovanje lukovice kontrolišu inhibitori rasta koji se obrazuju u listu, a koncentrišu u klici.
U lukovici, kao i u semenu koje miruje, visok je sadržaj glutamil peptida, te se oni smatraju jednim od faktora mirovanja. Istovremeno se pretpostavlja da citokinin ima primarni zna?aj za bu?enje lukovice, smanjuje se sadržaj disaharida, pove?ava glukoza i aromatska sumporna jedinjenja, a izdvaja se toplota i CO2.

Kod sorti sa malo suve materije osnovni gubici nastaju prorastanjem, za razliku od sorti koje se dobro ?uvaju gde su gubici rezultat isparavanja vode odnosno smanjenja mase.

Razli?ito ponašanje sorti utvr?eno je i vezano za stabilnost režima ?uvanja, odnosno oscilacije sadržaja O2 i CO2. Tako kod nekih sorti variranje koncentracije kiseonika izme?u 1% i 2% ubrzava prorastanje dok pri stabilnoj koncentraciji od 1% prorastanja nema. Istraživanja sa preko 30 razli?ith sorti pokazala su da su daleko manji gubici pri ?uvanju konzumnih lukovica pri temperaturi od  +2C nego na +18C.

Intenzitet gubitaka zavisi i od kompleksa ekoloških uslova i agrotehni?kih mera, i jako se razlikuje u zavisnosti od godine proizvodnje, me?utim razlike izme?u sorti koje se dobro i loše ?uvaju ostaju iste, što potvr?uje da je dužina ?uvanja sortna osobina. Da bi crni luk mogao dobro da se uskladišti i o?uva, va?enje mora da se odvija u pravo vreme, tj. kada dostigne punu zrelost. Takav crni luk mora da se pripremi za skladištenje da bi se ostvarilo njegovo kvalitetno ?uvanje. U tom smislu postoje standardi za kvalitet OECD, ?ijom primenom se postižu najbolji mogu?i efekti.  ?ak i ukoliko je crni luk u toku va?enja potpuno dozreo, potrebno je da se spoljni zaštitni listovi osuše, da bi u toku skladištenja predstavljali barijeru za neželjene uticaje i promene na mesu. To može da se postigne odležavanjem na polju ili me?uskladištu, a re?e se, zbog visoke cene, primenjuje vešta?ko sušenje i pakovanje pre skladištenja.

Skladištenje luka zavisi od koli?ine suve materije

Separacija predstavlja odvajanje svih nepoželjnih delova crnog luka iz dva razloga:

  • da ne bi oštetili kvalitetan materijal i
  • da se ne bi skladištili proizvodi koji nemaju upotrebnu vrednost.

Ukoliko se za va?enje koriste kombajni, to se obavlja istovremeno, tako da nije potrebna naknadna operacija. Odvajaju se: sitne glavice, ošte?ene i pokvarene glavice, zemlja, kamenje, grudve i druge primese.

  Postupak separacije podrazumeva slede?e postupke: Separacijom se odvajaju sitne glavice, ošte?ene i pokvarene glavice, zemlja, kamenje, grudve i druge primese. Potom sledi preliminarno sortiranje po veli?ini koje je u skladu sa zahtevima poznatog ili potencijalnog kupca. Obavlja se jednostavnim ure?ajima.

?iš?enje i odsecanje liš?a, lažnog stabla.

 Ponovni pregled i separacija ošte?enih glavica i drugih primesa. Po potrebi sprovodi se i finalno klasifikovanje prema unapred zadatim grupama kvaliteta.

Postupak se završava pakovanjem prema zahtevu kupca ili potencijalnih kupaca.

  Pakovanjem se olakšava smeštanje luka u skladišta, kao i ostvarenje efikasne ventilacije unutar skladišta. Za pakovanje se koriste džakovi, kartonske kutije i veliki kontejneri, u koje se smešta i do l.000 kg glavica.

  Na?ini skladištenja: Svrha skladištenja crnog luka je produženje perioda ?uvanja i smanjenje gubitaka na najmanju mogu?u meru. Iz tog razloga je veoma važno da se parametri u skladištu, temperatura i relativna vlažnost vazduha  održavaju na nivou koji ?e smanjiti rizik pojave klijanja ili razvitka skladišnih patogena. Skladištenje na nižim temperaturama: Za kvalitetno skladištenje na nižim temperaturama od presudnog zna?aja je da sistem ventilacije bude kvalitetno projektovan, kako bi se u svim mestima održavala željena temperatura i relativna vlažnost vazduha, te da bi se tako stvorili najpovoljniji uslovi za spre?avanje gubitaka usled truljenja, klijanja i isušivanja. Temperatura u hladnom skladištu je obi?no oko 0°C, a najpovoljnije je da vlažnost vazduha bude 70 do 75%.

U toku prvih nedelju dana skladištenja strujanje vazduha treba da bude intenzivnije da bi se u potpunosti i sa sigurnoš?u osušila ljuska, te da bi se spre?io razvoj gljivica na njihovoj površini. U toku zimskih meseci okolna temperatura ?esto pada mnogo niže od skladišne. Stoga skladište treba da ima odgovaraju?u izolaciju, a dotok spoljnjeg vazduha da bude automatski regulisan.

Skladištenje na višim temperaturama:

Skladištenje crnog luka na 10 – 20°C je pokazalo zna?ajno smanjenje klijanja glavica u pore?enju sa skladištenjem na 25 – 30°C. Ipak, gubici u masi, zbog sušenja glavica i truljenja su ograni?ili primenu ovih sistema na kra?i vremenski period skladištenja

www.tehnologijahrane

Miroljub Viti?, dipl.inž.polj.

Leave a Reply