Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Sistematska kontrola zemljišta – dobar rod

Sistematska kontrola zemljišta – dobar rod

Sistematska kontrola plodnosti zemljišta u 2018 godini – Uspešna biljna proizvodnja nije moguća bez uvođenja savremenih pristupa i naučno-stručnih metoda u planiranju i postizanju visokih i stabilnih prinosa.

Jedan od veoma značajnih poduhvata na tom planu je svakako uvođenje sistema kontrole plodnosti zemljišta, kao naučne osnove za racionalno primenjivanje mineralnih đubriva, prema zahtevima pojedinih kultura i stvarnom stanju plodnosti na određenim tipovima zemljišta.

Ovaj jedinstven i kompletni sistem obuhvata kontrolu posebno za svaku parcelu sledećih elemenata:

– Sadržaj hranljivih materija u zemljištu i osobine zemljišta (vrši se analiza uzoraka zemljišta koji se prikupljaju najmanje svake pete godine);

–  Unošenje hranljivih materija u zemljište (mineralnih i organskih đubriva i zoravanje vegetativnih delova i otpadaka biomase);

– Praćenje čitave grupe faktora koji su vezani za porast i razvoj biljaka (meteoroloških; fenoloških; bolesti, štetočina i korova), mere nege i zaštite, način obrade zemljišta;

Sistematska kontrola plodnosti

–           Povećanje prinosa gajenih kultura, nakon svih preduzetih mera u sistemu.

  1. a) Svrha uvođenja kontrole plodnosti zemljišta

Mineralna đubriva u strukturi cene koštanja ratarskih i voćarskih kultura čine znatnu stavku. Racionalnom primenom mogu se ostvariti značajni ekonomski efekti.

Racionalizacija primene đubriva moguća je utvrđivanjem nivoa hraniva u zemljištu. U toku sistematskog rada na kontroli plodnosti zemljišta, otkrivaju se elementi koji se nalaze u nedovoljnoj koncentraciji za gajenje biljaka ili u obliku koji nije pristupačan za biljke. Unošenjem novih količina tih elemenata, tačno željenog oblika, ishrana biljke dovodi se na povoljniji finansijski rezultat.

Osnova za racionalnu primenu đubriva su podaci o obezbeđenosti zemljišta hranljivim elementima i uslovi koji opredeljuju njihovu dinamiku. Podaci o tome dobijaju se agrohemijskim analizama.

Periodična ispitivanja daju nam podatke o nivou hraniva u zemljištu i njihovoj dinamici, zavisno od primenjenih đubriva, ostvarenih prinosa i ostalih delovanja na zemljište.

Milan Damljanović dipl.inž.

foto pixabay.com

Sistematska kontrola plodnosti

 

Analiza zemljišta se obavlja barem svake treće godine. Analizu zemljišta Vam mogu uraditi službe PSSS Srbije – cena je 1.650 dinara.