Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Sistem za navodnjavanje i troškovi investicije

Sistem za navodnjavanje i troškovi investicije

Sistem za navodnjavanje. Najavljene su subvencije za ulaganje u zalivne sisteme. Prethodno je potrebno znati  kako izabrati sistem za navodnjavanje. Investicioni troškovi izgradnje sistema za navodnjavanje mogu biti prikazani samo okvirno, zato što zavise od velikog broja razli?itih faktora i to:

 • – izvorišta vode (udaljenost od parcele, koli?ine vode, kvalitet vode);
 • – na?ina zahvatanja vode (gravitacioni vodozahvat, pumpna stanica, dostupnost elektri?ne     energije);
 • – tehnike zalivanja (kišenjem ili kapanjem);
 • – tipa zemljišta;
 • – vrste gajene kulture;
 • – koriš?enja fertilizacije;
 • – potreba biljke za vodom;
 • – pre?nika glavnog cevovoda;
 • – rasporeda prska?a ili kapaljki.

Sistem za navodnjavanje

Ovom prilikom bi?e prikazani okvirni troškovi za izgradnju sistema za navodnjavanje „kap-po kap“ gde je snabdevanje vodom iz bunara, za pretpostavljenu površinu vo?njaka od 1 ha. Naravno, prvi uslov je da postoji dovoljna koli?ina vode koja zadovoljava kvalitet potreban za koriš?enje u navodnjavanju.

 1. Izrada bunara                             300- 500 €
 2. Pumpa                                          500-1500 €
 3. Glavni cevovod od PE cevi   900-1.200 €
 4. Fertilizator sa filterom      1.200-1.600 €
 5. Laterali sa kapaljkama      1.000-1.400 €

UKUPNO:                                        3.900-6.200 €

Silvija Hodži?, dipl.inž.polj. Savetodavac iz oblasti vo?arstva

foto pixabay.com

Sistem za navodnjavanje 

Tokom zime

Treba obratiti pažnju na kugla ventile koji ostaju na parcelama da budu u položaju “otvoreno”, zato što ako ostanu zatvoreni u njima ostaje voda (u kuglama) i postoji opasnost da do?e do ošte?enja u toku zimskih niskih temperatura, pa se moraju menjati sa novim u narednoj sezoni.

 Ve?inom proizvo?a?i laterale za navodnjavanje ostavljaju na plantažama preko zime, i mislim da je to opravdano jer su laterali otporni na niske temperature i UV stabilni, ne habaju se stalnim skidanjem i montažom a i ne troši se radna snaga. 

 Sve otvore na cevima u sistemi za navodnjavanje treba u toku zime zaštiti kako ne bi moglo da do?e da ulaska prljavštine zajedno sa padavinama a tako?e i iz razloga da se ne uvuku glodari kojima takva mesta odgovaraju za prezimljavanje.

PSSS Šabac           dipl.ing.Milorad Jockovi?