Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

sistem gajenja

Sistem gajenja nazvan krava – tele

Sistem gajenja goveda krava – tele. Ovaj sistem usmeren je na proizvodnju gove?eg mesa, a najbolji je na  površinama koje se ne mogu koristit za druge oblike intenzivne poljoprivredne proizvodnje. U ovom sistemu jedini je proizvod tele namenjeno tovu, što zna?i da izostaje proizvodnja mleka, jer se mleko utroši za ishranu teladi sisanjem.
Mada, postoje farme kod kojih idu i sa mužom. Krave no? provode u štali, muža , odlaze na pašnjak, muža. Ove krave se naviknu da ?e dobiti solilo ili koncentrat. Sve zavisi od farmera u kom smeru ide njegova proizvodnja, ali ne može se govoriti o klasi?noj proizvodnji mleka i tim koli?inama. Ra?unicu držanja krava svodimo na koli?inu mesa, koja se godišnje dobije po jednoj kravi. Svako tele bi trebalo dovesti do 600kg ili ?ak 700kg.

Da bi se “bezbrižno” mogla ?uvati stoka na okupu najefikasniji sistem je elektri?ni pastir. Upravo sistem krava - telto Vam nudi firma “Clair”- Novi Sad. U njihovoj bogatoj ponudi su aparati koji ?uvaju sve vrste doma?ih životinja. Jedan od aparata je i

 Pastir Ranger AN 25 ( 12 / 230V).

  Ukupna mogu?a dužina ograde je 15 KILOMETARA!! napajanje je na napon 12 V ili 220-230 V, napona 10.000 volti. Pogledajte ponudu na www.clair.si i pozovite “CLAIR”- Novi Sad tel: 021/65-199-65 e-mail: clair@eunet.rs

 Krava zajedno sa teletom najve?i deo godine treba provesti na pašnjaku. Udeo ljudskog rada je neznatan i zato je ovo ekonomi?an sistem. Ve?e je angažovanje ljudi zimi za vreme boravka životinja u štalama. Najve?i deo hrane krave i telad nalaze na pašnjacima. Procenjuje se da po grlu treba osigurati najmanje 1 ha tj, 2 ha po uslovnom grlu.
Za sistem krava – tele pogodne su mesne ( otporne) pasmine: Šarole, Limuzin, Belgijsko plavo gove?e, Hereford, AberdinAngus, ali i Simentalac, kombinovane rase. Proizvodnja se zasniva na ?istim pasminama ili križancima. Važno kod ovog sistema uzgoja je da se krave što lakše tele, bez komplikacija.

Bikovi budu u stadu, jer je teško otkriti po?etak estrusa, krave nisu naviknute na ljude kao krave sa farmi  u vezanom sistemu, teže ih je fiksirati kod vešta?kog osemenjavanja. Treba obratiti pažnju da se krave ne ugoje pred telenje.

Ono što vas najviše interesuje: Koliko krava po biku?        1 bik na 30 krava

Krmna baza sistema ?ine prirodni i zasejani pašnjaci uz manje u?eš?e krme zasejane na oranicama.

 Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

Faze proizvodnje u ovom sistemu su:

  •  teljenje,
    • laktacija,
    • zasušenje i
    • pripust/osemenjavanje.

 Što se ti?e perioda teljenja praktikuju se termini u jesen i na prole?e. Krave se obi?no tele same uz minimalnu asistenciju ?oveka, što se postiže izborom bikova koji daju manju telad koja ?e kasnije postizati odgovaraju?e priraste (oko 800g dnevno).

Laktacija zapo?inje teljenjem i završa – va se odbijanjem teleta. Krave u toku laktacije mogu proizvesti 1200 -1800 litara mleka koje se koristi za ishranu teleta. Ovaj period traje 6-8 meseci.

 Zasušenje se može sprovoditi u toku nekoliko dana ili odjednom, uz pošto – vanje preporu?enih postupaka. Period zasušenosti krava traje od odbi?a do slede?eg teljenja.

 Oplodnja se obavlja vešta?kim osemenjavanjem ili prirodnim pripustom licenci – ranim bikovima mesnatih rasa. Bitno  je naglasiti da na ekonomi?nost sistema “kravatele” najviše uticaja ima ishrana. Što je duži period ispaše to je ovaj sistem ekonomi?niji.

Savetodavac Marina Ga?i?                      PSSS Šabac

Leave a Reply