Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva pšenice tokom novembra meseca

Setva pšenice tokom novembra meseca

Setva pšenice izvan optimalnog roka dovodi do smanjenja prinosa.Osnovni razlog smanjenja prinosa izvan optimalnog roka setve jeste upravo skra?ivanje vegetacije. To donosi usporeni rast korena, koji ostaje pli?i, smanjuje se ukupno i produktivno bokorenje, biljke imaju manje vremena za formiranje potencijala za prinos (manji broj klasi?a u klasu), manja im je i fotosinteti?ki aktivna površina, a u kriti?ne faze formiranja i nalivanja zrna ulaze krajem juna i po?etkom jula. Ovo je period u kom se redovno dešavaju abioti?ki stresovi kao što su visoke temperature, suša, toplotni udari itd. Takve uslove znatno bolje podnose biljke iz optimalnih rokova setve. Njihov koren može da crpi vodu i hranu i iz slojeva zemljišta od 60 do 90, pa ?ak i do 120 centimetara, dok je to kod kasno zasejanih useva mogu?e samo do 60-70 centimetara dubine.

Setva pšenice izvan optimalnog roka  

šle jeseni, ozima pšenica se dovodi u poziciju jare pšenice. Ona ?e vrlo usporeno nicati, 30-50 dana, dok ne nakupi 120-130 stepeni potrebnih za te procese. Zatim joj ostaje ?etiri meseca (mart-jun) da formira prinos. U takvim uslovima se ne može dobiti prinos ve?i od ?etiri tone po hektaru, koliko daju jare sorte pšenice.

Miloji? Miljan

Ne treba odustati od setve, mada je optimalni rok prošao, ali treba da znamo da ?e kasna setva uticati na prinos strnih žita. Prinos posle 25. oktobra opada, a kod setve posle 10.novembra prinos može biti niži za 30-40% u odnosu na optimalni rok.

Pad prinosa kod ove kasne setve zavisi od temperatura tokom novembra i decembra, odnosno tokom zime. Idealno bi bilo da pšenica u?e u zimu u fazi po?etka bokorenja, a je?am u fazi punog bokorenja. Kasnom setvom skra?uje se vegetativna faza biljke, pli?i je korenov sistem.

Kasna setva je skuplja, jer se zemljište teže priprema, a i norma setve treba da bude ve?a za 10-20%. Kako je zemljište vlažnije, setva može biti i pli?a (3 cm.).

Za kasnu setvu treba koristiti sorte kra?e vegetacije, kao i one koje su tolerantnije za kasnu setvu: Renesansa, Pobeda kao i Evropa 90, ali pad prinosa pri kasnoj setvi je neizbežan.

Violeta Veli?kovi? dipl.ing.

foto pixabay.com

Setva pšenice izvan optimalnog roka