Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Setva ozimih grahorica za prolećnu hranu stoci

Setva ozimih grahorica za prolećnu hranu stoci

Setva ozimih grahorica – Ozimi sto?ni grašak (Pisum sativum var. arvense) i ozima obi?na grahorica (Vicia sativa L.) biljke su poreklom iz umerenog klimatskog pojasa Evrope i Azije. Obe vrste se uglavnom koriste u obliku zelene krme, mada je mogu?e i spravljanje sena i silaže. Usled kvalitetnog hemijskog sastava suve materije (visok sadržaj sirovih proteina i stimuliraju?ih materija poput vitamina C) predstavljaju veoma vrednu komponentu u ishrani svih vrsta i kategorija doma?ih životinja.

Grašak i grahorica su odli?an predusev za sve gajene biljke, osim za one iz familije mahunarki. Simbioza sa korenskim kvrži?nim bakterijama je razlog što svojim žetvenim ostacima ostavljaju velike koli?ine azota u zemljištu. Nakon kosidbe ozimog graška i grahorice zemljište ostaje u povoljnom strukturnom stanju i ima dovoljno vremena za obavljanje svih vrsta obrade i pripreme za setvu narednog useva.

Setva ozimih grahorica za prole?nu hranu stoci

Osnovna obrada zemljišta za ozimi grašak i grahoricu vrši na isti na?in kao i za ozimu pšenicu. Predsetvena priprema treba da obezebdi dobru poravnatost zemljišta, jer to dovodi do ravnomernog rasporeda semena i lakše i kvalitetnije kosidbe. Sto?ni grašak najbolje rezultate postiže na plodnim i dubokim zemljištima, mada dobro uspeva i na peskovitim i ilovastim zemljištima.

Pravovremena primena mineralnih ?ubriva u odgovaraju?oj dozi bitno uti?e na postizanje visokih prinosa i u najve?oj meri zavisi od zahteva biljaka. Doze ?ubriva su oko 45 kg/ha azota i po 60-80 kg/ha fosfora i kalijuma i obi?no se unose tokom predsetvene pripreme zemljišta.

Setva ozimih grahorica  

Ozimi sto?ni grašak i grahoricu treba sejati tokom druge polovine septembra ili po?etkom oktobra. Na taj na?in biljke ulaze u zimski period dobro pripremljene. Sto?ni grašak i grahorica mogu da se gaje kao ?ist usev ili i u smeši sa strnim žitima. U prvom slu?aju potrebna koli?ina semena za setvu iznosi oko 150 kg/ha (grašak) i 120 kg/ha (grahorica). Setva graška ili grahorice sa strninama izaziva manje poleganje graška i kvalitetniji prinos zelene mase. U tom slu?aju, potrebno je navedenoj koli?ini semena graška ili grahorice dodati izme?u 30 i 35 kg/ha naj?eš?e ovsa, je?ma ili pšenice.

Grašak i grahorica se obi?no seju žitnim sejalicama, uz me?uredni razmak od 12,5 cm i na dubinu izme?u 4 i 5 cm. Poželjno je da na jednom hektaru bude oko milion dobro razvijenih biljaka graška i izme?u milion i po i dva miliona biljaka grahorice. Obavezna mera nakon setve je valjanje, jer se na taj na?in izaziva kretanje vode iz dubljeg u pli?i deo orani?nog sloja zemljišta u kome se nalazi seme.

Setva ozimih grahorica

Uobi?ajeno klijaju i obrazuju vegetativne organe na 4-5 °C i odlikuju se izvrsnom otpornoš?u na niske temperature u našim agroekološkim uslovima. Najpovoljnija temperatura za stvaranje kvalitetne biomase je od 12 do 16 °C.

Violeta Veli?kovi? dipl.ing.

PSSS Mladenovac

foto pixabay.com