Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

setva kukuruz gustina sklopa

Setva kukuruza

Setva kukuruza – koliko Vam treba semena za jedan hektar? Postoji jednostavan na?in da odredite broj zrna i kupite onoliko vre?a koliko je racionalno.

 Jedan hektar  = 10.000 m2.  Kukuruz  sejati  na me?uredno rastojanje od 70cm ( 0.7 m).  Jedan hektar predstavimo u vidu jednog duga?kog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 m.  Broj zrna u  duga?kom redu od 14.285 metara odgovara broju zrna po jednom hektaru.

 Broj zrna pomnožen sa me?usobnim rastojanjem izme?u zrna daje dužinu reda i iz te jedna?ine se ra?una potrebna vrednost.

Primer 1.

Sejemo na 22cm, broj zrna po hektaru,   14285.71 : 0.22= 64.935 zrna.

Primer 2.

 Želimo sklop od 55.000 zrna po hektaru onda rastojanje treba da bude, sledi,  14.285.71m : 55.000= 0.25 m, odnosno 25 cm.

Primer 3.

Sejemo na 20 cm, broj zrna po hektaru,   14.285.71 : 0.20= 71.428 zrna.

Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

setva kukuruzaDEKALB hibridi od sada i u manjoj vre?i!  Nešto sasvim NOVO u DEKALB ponudi, seme hibrida i u manjoj vre?i!

Želimo da naše seme bude pristupa?no svim poljoprivrednicima koji žele visok prinos i nizak sadržaj vlage, bez obzira na to koliko hektara imaju.

Od ove godine možete na?i slede?e DKC hibride u vre?i od 25.000 zrna:

DKC4608 (FAO 350); DKC5222 (FAO 490);DKC5276 (FAO 480); DKC5401 (FAO 500); DKC6101 (FAO 610).

Posle setve  odrediti sklop izniklih biljaka!

Odmeriti  14,28 m i izbrojati broj biljaka . Izbrojani  broj biljaka X 1000,  (sklop u hiljadama biljaka po hektaru).  Ponoviti i proveriti na više mesta na odabranoj parceli.

PSSS Leskovac,               dipl.ing.polj. Boban Stankovi?