Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Servis period kao uslov zdravlja kod krava

Servis period kao uslov zdravlja kod krava

Servis period se definiše kao vremenski interval izme?u teljenja i uspostavljanja slede?e uspešne koncepcije, to jest period od teljenja do osemenjavanja koje rezultira teljenjem, posle normalnog trajanja gravidnosti. Kako je trajanje steonosti biološka konstanta (9 meseci), to trajanje servis perioda odre?uje trajanje jednog me?utelidbenog intervala. Ako se želi posti?i maksimalna reproduktivna efikasnost krave (jedno teljenje za godinu dana), onda servis period ne sme biti duži od tri meseca. Zbog toga je veoma važno da se kontroliše trajanje servis perioda ?ime se uti?e na trajanje ukupnog me?utelidbenog intervala i posledi?no na nivo i efikasnost godišnje produkcije mleka i teladi.Period od teljenja do uspešne koncepcije (servis period) se može podeliti na dva osnovna intervala:

  1.    Postpartum interval (posle poro?ajni)

  2.    Interval od prvog estrusa postpartum do fertilnog estrusa

Postpartum interval je period od teljenja do uspostavljanja prvog estrusa. Naziva se još i acikli?ni period, jer tada krava ne ovulira i ne manifestuje znake estrusa.

Servis period kao uslov zdravlja kod krava

Na trajanje postpartum acikli?nog perioda uti?u brojni faktori:

  • starost,

  • telesna masa,

  • telesna kondicija i zdravstveno stanje krave, kao i

  • nivo mle?nosti,

  • ishrana,

  • frekvencija sisanja,

  • sezona godine i

  • efekat bika.

Ve?ina normalnih krava (koje nisu obolele ili nisu imale komplikacija u toku i posle teljenja) uspostavlja prvu cikli?nu ovarijalnu aktivnost to jest ovulira, unutar prve 3 do 4 nedelje posle teljenja. Kod krava Simentalske rase, prose?no trajanje intervala izme?u teljenja i prvog estrusa iznosi 15,5 dana. Zna?ajno je ista?i da prva ovulacija postpartum, kod ve?ine krava, prolazi bez ispoljenih spoljašnjih znakova estrusa, tzv. tihi estrus. Ako se prvi estrus javi u normalnom periodu postpartum, on se ne koristi za osemenjavanje. Pre svega zato što nije završena involucija uterusa. Me?utim, veoma je važno da krava uspostavi prvi estrus i da on bude evidentiran, jer je to dobar indikator zdravlja i sposobnosti životinje da uspešno zapo?ne estrusnu cikli?nost i novi reproduktivni ciklus posle osemenjavanja.

Dipl.ing. Goran Zlatkovi?

foto pixabay.com

Servis period kod krava