Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » SENO u ishrani preživara je važna stavka

SENO u ishrani preživara je važna stavka

seno u ishraniSeno u ishrani je veoma važno hranivo za ishranu krava muzara i visoko steonih krava. Ono ima ulogu strukturne komponente obroka, a to zna?i da zadovolji odre?ene fiziološke potrebe i obezbedi normalnu funkciju organa za varenje.

Me?utim seno je skupo, veliki je utrošak rada, gubici su neminovni pa gazdinstva ?esto nemaju dovoljno sena.

SENO u ishrani preživara je važna stavka

Na velikim farmama i tamo gde se priprema silaža, koristi se minimalna koli?ina sena u obroku naj?eš?e 2- 4 kg na dan, ili bar 0,5 kg na 100 kg telesne mase. Dobro je da u obroku postoji bar ova minimalna koli?ina sena kod krava muzara, a naro?ito je obavezna kod visokosteonih krava. Ukoliko ga nema dovoljno zamenjuje se drugom kabastom hranom kao što su: slame jarih žita, slama je?ma, pleva bez osja, pšeni?na slama, kukuruzovina.

 Na malim gazdinstvima gde se ne sprema silaža i gde nema ispaše, seno se dosta koristi pa se ?ak i leti krave hrane ovim hranivom. Rezultati koji ?e se ostvariti u proizvodnji zavisi?e od kvaliteta sena i njegove hranljive vrednosti. Ako se blagovremeno kosi i suši bez ve?ih gubitaka onda se mogu ostvariti dobri rezultati u proizvodnji mleka.

Razlike u kvalitetu razli?itih vrsta sena nisu velike ukoliko je kosidba obavljena na vreme. Mnogo su ve?e razlike uslovljene kvalitetom zbog na?ina spremanja sena. Ukoliko je seno pripremljeno po suvom vremenu košenje obavljeno na vreme, konzumacija ?e biti bolja i ve?a proizvodnja mleka. Ako se pak suši pod nadstrešnicom hladnim vazduhom gubici su svedeni na minimum što zna?i još više mleka.

 Biljana Aleksi? dipl. inž.

PSSS Kraljevo

 

Leave a Reply