Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Sejalica podešavanje za siguran rod pšenice

Sejalica podešavanje za siguran rod pšenice

Sejalica podešavanje – Sopstveni rezultati i rezultati drugih istraživa?a ukazuju na neophodnost prilago?avanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli.

Visoka preciznost u radu, kao i mogu?nost prilago?avanja pneumatske sejalice za specifi?ne uslove pojedina?ne parceledaje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko – tehni?kog kvaliteta. Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od doma?instva do parcele i nazad), podešavanje i provera sejalice pre puštanja u rad kao i kontrola rada sejalice tokom setve.

  1. Transport – mogu?nost transportnog položaja (uzdužno kop?anje) ili preklapanje, ako ne postoje ove dve mogu?nosti obavezno je vidno obeležavanje zbog sigurnosti u saobra?aju.
  2. Odabir ogovaraju?eg agregata (traktor) po pitanju snage i hidra ulike (vrlo je bitno da nema problema prilikom dizanja i spuštanja sejalice. Tako?e i kardanski pogon da je odgovaraju?i po snazi i broju obrtaja. Postoji mogu?nost kontrole broja obrtaja pogo nskog vratila, što je važno zbog podešavanje pod i nadpritiska.
  3. Na osnovu parametara sejalice i agregata podešavati markere koji treba da ostavljaju jasne i vidne tragove bez prekida (kontinualan), a najvažnije je da omogu?i ta?no spajanje prohoda sejalice.
  4. Podešavanje sejalice po horizontalnoj i vertilkalnoj liniji je tako?e bitno i obavezno pre puštanja sejalice u rad.
  5. Podešavanje setvenog aparata kao najbitnijih elemenata kvalitetne setve je primarno. Dubina setve, razmak izme?u semena i brzina setve.
  6. Brzina setve je ograni?ena faktorima na terenu. Sama brzina zavisi od slede?ih faktora: Kvalitet predsetvene pripreme, snage traktora, veštine rukovaoca agregata, postignuti kvalitet setve (prazna i dupla mesta, ujedna?ena dubina setve, krivudavi redovi).

Sejalica podešavanje za siguran rod pšenice

Po izvršenju podešavanja sejalice neposredno pred setvu poželjno je izvrštiti proveru podešenosti svih parametara. Naravno, po ubacivanju semena u sanduk za seme ru?nim okretanjem pogonskih to?kova dok je hidraulika na traktoru u podignutom položaju proveriti da li setvena plo?a povla?i seme iz mase. Zatim, dali jedan otvor na plo?i povla?i jedno seme ili više ili možda ima praznih mesta na plo?i (u zavisnosti od toga fino podesiti skida? semena ili pritisak).Sejalica treba da zauzme pravac kretanja u pravcu oranja po najdužoj lini ji, odnosno da setveni sklop (agregat – sejalica) ima što manje gubitaka vremena u okretanju i sa što manje uzvrstaka.
Posle puštanja sejalice u rad potrebno je proveriti dubinu setve otkopavanjem zemlje, kao i raspored u redu (razmak izme?u semena u cm). Tako?e je bitno da se proveri kvalitet zagrtanja nagaznim to?kovima. Provera uklapanja odnosno ta?nog spajanja prohoda se proverava prilikom prvog okretanja i drugog okretanja agregatairanog sistema.

 Goran Pavlovi?, savetodavac PSS Smederevo

Leave a Reply