Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » “SAVREMENA PROIZVODNJA POVRĆA” 3. decembar 2016., Novi Sad

“SAVREMENA PROIZVODNJA POVRĆA” 3. decembar 2016., Novi Sad

Vojvo?ansko društvo povrtara

“SAVREMENA PROIZVODNJA POVR?A”

 “SAVREMENA PROIZVODNJA POVR?A” – XVIII NAU?NO-STRU?NI SKUP, 3. decembar 2016.

ORGANIZATORI: VOJVO?ANSKO DRUŠTVO POVRTARA (VDP),ODBOR ZA SELO SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI,KONGRESNI CENTAR “MASTER” NOVOSADSKOG SAJMA

POZIV na XVIII Savetovanje pod nazivom „Savremena proizvodnja povr?a“  koje ?e biti održano u subotu, 3. decembra 2016. godine u Velikoj sali i holu Master centra Novosadskog sajma s po?etkom u 9 ?asova.

XVIII Savetovanje, na zahtev proizvo?a?a povr?a, kolega agronoma, stru?ne i nau?ne javnosti, tradicionalno organizuju Vojvo?ansko društvo povrtara i Odbor za selo pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a od ove godine nam se pridružio Kongresni centar „Master“ Novosadskog sajma.

Brojni problemi koji prate proizvodnju povr?a, ali i svetli primeri, dovoljno su dobri razlozi da se na samom kraju ove proizvodne godine okupe povrtari iz cele Srbije i regiona.

Prilika je da se na jednom mestu okupe proizvo?a?i povr?a, udruženja povrtara, predstavnici zadruga, vode?ih doma?ih i inostranih firmi, ?iji su proizvodni programi u vezi sa proizvodnjom povr?a na otvorenom polju i u zašti?enom prostoru, predstavnici medija i renomirani stru?njaci iz ove oblasti. Cilj okupljanja je unapre?enje ove proizvodnje. To je mogu?e uraditi, izme?u ostaloga, pravilnim izborom najproduktivnijih sorti i/ili hibrida povr?a, pravilnim i pravovremenim navodnjavanjem kao i sprovo?enjem redovnih mera nege, zaštite od prouzrokova?a bolesti, šteto?ina i korova.

NAPOMENA: Ulaz na sajam i Savetovanje je slobodan!

PROGRAM RADA

              9:00 Prijava u?esnika i preuzimanje materijala

            10:00 Sve?ano otvaranje XVIII Nau?no-stru?nog skupa „Savremena proizvodnja

                    Povr?a“          

I BLOK PREDAVANJA

10:30 Žarko Ilin: „Sistemi proizvodnje povr?a, zna?aj plodoreda i ?ubrenje”

11:00 Vladimir Sabadoš, Olovera Sekuli?, Danijela Doroti?: „Rezultati ogleda sa

         slatkim krompirom gajenim u Srbiji“

11:30  Jovanka Petrovi?: “Suzbijanje štetnih insekata u povrtarstvu”

 Unapre?enje sopstvene proizvodnje, bilo za doma?e tržište ili za izvoz, jedino je mogu?e uraditi stalnim pra?enjem novina na manifestacijama kao što je ova.

12:00 PAUZA

II BLOK PREDAVANJA

            12:30 Dušanka Jerini?-Prodanovi?, Aleksa Obradovi?, Milan Ivanovi?, An?elka

                    Proki?, Nemanja Kuzmanovi?, Nevana Zlatkovi? i Žaklina Pavlovi?:

                    “Prisustvo lisne buve Bactericera trigonica (Hodkinson, 1981) (Hemiptera,

                      Triozidae) u proizvodnim podru?jima mrkve u Srbiji”

            13:00 Tanja Veselinovi?: „Pojava prouzrokova?a bolesti na povr?u i mere za

                     njihovo suzbijanje“

13:30  Mira Pucarevi?: „Kontrola ostataka pesticida i zdravstvena bezbednost povr?a“

            14:00  Nebojša Novkovi?: “Ekonomi?nost proizvodnje povr?a“

14:30                                           DISKUSIJA

 ZA ORGANIZATORA: Prof. dr Žarko M. Ilin – predsednik Vojvo?anskog društva povrtara, Novi Sad, Akademik Dragan Škori? – predsednik Odbora za selo pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR: Prof. dr Žarko M. Ilin – predsednik, Mr Nada Petrovi?, MSc Vladimir Sabadoš, Janko Medve?, Lazar ?uki?, Ajduk Miloš, Marko ?arni?

PROGRAMSKI ODBOR: Prof. dr Vladan Markovi? – predsednik, MSc Vladimir Sabadoš, Prof. dr Mira Pucarevi?, Doc. dr Dušanka Jerini?-Prodanovi?, Dipl. inž. Jovanka Petrovi?, Dipl. inž. Tanja Veselinovi?, Prof. dr Žarko M. Ilin