Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Seminari » Savetovanje voćara u Novom Sadu – načini gajenja voća

Savetovanje voćara u Novom Sadu – načini gajenja voća

savetovanjeSavetovanje vo?ara – U Novom Sadu je održano savetovanje vo?ara koje je posetilo više od 600 zainteresovanih. Na jednom mestu nova znanja, saveti za postizanje boljih rezultata u gajenju vo?a, uvo?enje trešnje u intenzivni sistem gajenja,  mnoštvo kompanija sa svojim proizvodima za vo?are. 

Prvo predavanje je održao prof. dr Zoran Keserovi? o isplativosti gajenja trešanja. Sorte Kordia, Regina, Svit hart (Slatko srce) su pokazale najbolje rezultate tokom gajenja na oglednom polju  na Rimskim Šan?evima kod Novog Sada. Gajene su na podlogama Gizela 5 i 6 koja odlikuje mala bujnost, visina stabala je takva da se berba obavlja sa zemlje. Gajenje na podlozi Kolt je dalo slabije rezultate.

Savetovanje vo?ara

Tokom gajenja trešnje se primenjuju sve agrotehni?ke mere što je rezultiralo visokim prinosima nakon pete godine – dostigao bi se prinos ?ak do 20 tona po hektaru. Merena slasti je bila vrednosti iznad 19. Neophodan uslov na?ina gajenja je sistem navodnjavanja kap po kap i postavljene protivgradne mreže koje štite i od velike koli?ine padavina jer je opasnost kod gajenja trešnja pucanje ploda tokom zrenja, a to doprinosi pojavi plesnivosti plodova.

Takav prinos bi mogao doneti prihod u petoj godini gajenja, uz cenu od 2 evra po kilogramu, ?ak do 40.000 evra.

Novost u gajenju jabuka je predstavio Michele Giori, Soc. Agr. Salvi Vivai s.s., Ferrara, Italija. Inovativnost se ogleda u gajenju sadnica na malom razmaku izme?u sadnica – na 50-60 cm. Ne sade se knip sadnice nego”obi?ne ” sadnice – na jedan hektar od 5.500 – 6.000 sadnica. Zahtevi vo?aka za azotom su minimalni jer cela biljka je jedna vo?ica i bo?ne gran?ice od 10 cm dužine. Tako se pruža mogu?nost da se smanje troškovi održavanja vo?njaka – manji troškovi zaštite, manji troškovi obrade, manji troškovi orezivanja ( mogu je obaviti manje obu?eni radnici), manji troškovi za berbu ( nisu potrebne platforme), manji troškovi za mehanizaciju – nisu veliki zahtevi za snagom traktora. Prakti?no samo na vrhu je lisna masa dok je od osnove stablo pokrivena plodovima.

Savetovanje vo?ara u Novom Sadu

Velika gustina sadnica po hektaru obezbe?uje rodnost od 50 i više tona po hektaru – kada sadnice dostignu puni rast. Mogu?nost uvo?enja novih sorti i pra?enje zahteva tržišta je još jedna prednost ovakvog na?ina uzgoja.  Povrata investicija je relativno brza što je jedan od faktora koji doprinose da se investitori lakše odlu?e za podizanje zasada. 

Još jedno savetovanje koje je donelo novosti iz sveta vo?arske nauke i možda nekima olakšalo donošenje odluke da se odlu?e za podizanje novih zasada. Investicija po hektaru je od 20.000 – 35.000 eura ( u zavisnosti od stepena opremljenosti vodom, protivgradnom mrežom, anti-frost sistemom…).  Uz pomo? Republike Srbije i Pokrajine Vojvodine subvencijama do 50% mogu?e je zapo?eti gajiti vo?njak i na manjim površinama. 

 

foto pixabay.com

Savetovanje vo?ara – U Novom Sadu