Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Savetovanje ” Dobar dan domaćine ” drugi dan

Savetovanje ” Dobar dan domaćine ” drugi dan

zemljišteSavetovanje u Novom Sadu – drugi dan savetovanja je stavio u fokus gajenje uljarica u Srbiji . Velike su mogu?nosti pove?anja površina gajenja suncokreta, soje i uljane repice. Tržište EU godišnje uvozi više od  80 miliona tona soje ( uglavnom iz SAD i Južne Amerike – GMO soja) . SAD je najve?i svetski proizvo?a? – ?ak 50% svetske proizvodnje. Naša šansa je proizvodnja non-GMO soje jer se ona koristi u tovu životinja koje garantuju dobijanje mesa bez genetske modifikacije – tržište ga sve više traži iako beleži visoku prodajnu cenu.

Srpski proizvo?a?i beleže visok prinos soje – prose?no u 2016. je 2,7 tona po hektaru. Prose?an prinos u soja naš?a šansaEU je 2,2 t/ha dok je svetski prosek proizvodnje svega 1,2 t/ha !!  Površine pod sojom u Srbiji su oko 169.000 ha uz prinos do 462.000 tona.

Proizvodnja soje se može pove?avati do 230.000 hektara što bi stvorilo mogu?nost pove?anja izvoza.  “Donau soja” udruženje Vam može pomo?i u plasmanu na inostrano tržište.

ULJANA REPICA hit na njivama  !! Stabilna cena uljane repice ( momentalno 420 eura po toni ) je privukla mnoge da krenu u uzgoj. U Srbiji se gaji na 11.000 hektara sa stalnom tendencijom rasta. Veruje se da se površine mogu utrostru?iti u slede?ih 5 godina.

Kod gajenja uljane repice se mora poštovati struka – rokovi setve, dobra priprema zemljišta, prole?na prihrana,  pravilna i pravovremena zaštita, žetva uz mali rastur …prednost je što se rano ubira sa njiva i daje mogu?nost za pravilnu pripremu zemljišta za jesenju setvu ( ove godine se pšenica sejala u novembru, decembru zbog kasne berbe kukuruza – to ?e smanjiti prinose pšenice do 25-30 procenata !?)

Uljana repica traži više nege, ali i mnogo daje.

SUNCOKRET – se gaji u Srbiji na oko 180.000 ha i ubira se 466.000 tona. Loša iskustva sa otkupom je mnoge pokolebala, ali je suncokret perspektivna kultura jer se sve više koristi za proizvodnju biodizela. Udruživanje proizvo?a?a je mogu?nost da se suncokret ?uva, prera?uje i izvozi u vreme kada tržište daje najbolju cenu.  Uljarice su perspektiva koju treba iskoristiti.

Ministar poljoprivede Branislav Nedimovi? je umirio zemljoradnike da ?e se prona?i rešenje za pla?anje PIO doprinosa, bez prodaje zemlje dužnika. TOKOM MESECA ?e se predo?iti rešenje – bilo otpisom kamata, odre?ivanjem minimalnih doprinosa ( prema veli?ini obradivih površina ). Za mlade poljoprivrednike – od 18 do 40 godina je najavljeno da ?e dobiti BESPOVRATNO 1,2 miliona dinara za predložene projekte. NOVOST je da se UNAPRED dodeli 75% sredstava, a preostalih 25% po završetku investicije. Podnosilac zahteva NE MORA biti prijavljen kao registrovano gazdinstvo, dok pri potpisivanju ugovora o dobijanju sredstava je potrebno da se registruje.

Još jedna tvrdnja ministra Nedimovi?a je da ?e i posle 1. septembra 2017. naše zemljište biti teško dostupno inostranim kupcima. Prva prepreka je nepostojanje katastarskih podaka u potpunosti – još se ne zna ta?no šta je državno , društveno, nije završena restitucija … Dalje je obe?ano da ?e biti postavljeni brojni uslovi pre kupovine i pri kupovini zemljišta koji ?e omogu?iti da naše zemljište ne bude tu?e.

Optimizam je poruka sa Savetovanja u Novom Sadu. Gajite uljarice, alternativne kulture ( konoplja, proso, lan, spelta …), primenite sisteme za navodnjavanje – koriste?i podsticaje u AP Vojvodini od 450 miliona dinara, gradite silose, podna skladišta, hladnja?e ( podsticaji u AP Vojvodini od 150 miliona dinara) jer ?ete tako ponuditi proizvode kada na tržištu budu cene koje Vam  obezbe?uje ostvarenje profita.