Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Sajam poljoprivrede ŠABAC – pravo mesto

Sajam poljoprivrede ŠABAC – pravo mesto

SAJAMSajam poljoprivrede Šabac – tokom prošlog vikenda je uspešno organizovan Sajam za poljoprivredu koji je na jednom mestu okupio najzna?ajnije kompanije i veliki broj poljoprivrednika koji donose važne odluke pred setvu i novi turnus uzgoja stoke. 

Kompanija Borealis L.A.T. je pravi primer odgovorne kompanije koja Vam pruža kvalitetna ?ubriva za postizanje visokih prinosa. Pred prole?nu prihranu Vam preporu?uje primenu:

COMPLEX 15/15/15+7SO3+Zn pruža dugotrajan efekat azota – jer sadrži azot i u obliku amonijaka i nitrata – što je važno za dobar i brz po?etak vegetacije. Drugo  važno pitanje je snabdevanje fosfatom što je zbog hladnog vremena na po?etku prole?a prili?an problem za mlade biljke.

Ve?ina fosfata u zemljištu  je u obliku koji je vezan za razna organska i neorganska jedinjenja, tako da korenov sistem ne može da ga usvoji. Oblik fosfata rastvorljiv u vodi, kog biljke jedino mogu da usvoje, ima samo u koli?ini 1-2 kg/ha u zemljištu. Me?utim, dobro razvijen usev kukuruza ili pšenice može da usvoji i više od 3 kg fosfata po danu tokom perioda aktivnog rasta. Ovi brojevi tako?e dobro pokazuju koliko je važno koristiti ?ubriva koja sadrže  fosfor u obliku koji je rastvorljiv u zemljištu.

Više: BOREALIS ?UBRIVA

Ministarstvo poljoprivrede je omogu?ilo podsticaje za pove?anje  broja goveda, svinja i peradi u tovu. Da bi se postigli najbolji rezultati treba primeniti kvalitetnu hranu ( najbolji odnos vitamina, minerala, proteina – da bude zdravstveno bezbedna). To Vam pruža kompanija De Heus – Proteinka.

Kvalitet proizvoda je rezultat primene visokokvalitetnih sirovina, korištenje savremene tehnologije i nau?nih dostignu?a. Više od 100 godina tradicije kompanije De Heus iz Holandije i plasman u više od 50 zemalja širom sveta je garant uspešnog poslovanja i postizanja ekonomske dobiti.

Još jednom se na sajmu potvrdilo da su poljoprivrednici vrlo zainteresovani da saznaju više o primeni nauke u poljoprivredi kroz nove proizvode i nove na?ine postizanja visokih prinosa i visoke konverzije sto?ne hrane. Kvalitet proizvoda kompanija garantuje da ?e na kraju godine rezultat poslovanja gazdinstava i zadruga biti pozitivan.

Pohvala organizatoru RTV AS i gradu Šapcu na uspešnoj organizaciji. Do vi?enja!