Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Sadnja maline u novembru daje rezultate

Sadnja maline u novembru daje rezultate

Sadnja maline u novembru – Vadjenje i priprema izdanaka maline za sadnju. Zreli izdanci maline vade se pažljivo iz umereno vlažnog zemljišta u maticnjaku obicno u toku novembra. Dobri izdanci maline za sadnju moraju da pripadaju odabranoj sorti, da budu sigurno zdravi i da su normalno razvijeni: dugi oko 50 cm, sa više o?uvanih pupoljaka, umerene bujnosti (7-9 mm) sa najmanje 5 do 6 ja?ih žila dugih 12 do 15 cm koje su obrasle sa dosta sitnih žila. Pri va?enju izdanaka maline treba strogo voditi ra?una da se što bolje o?uvaju žile u mati?njaku, jer od toga u velikoj meri zavisi broj i kvalitet proizvedenih sadnica u slede?oj godini. Povadene izdanke maline treba odmah posaditi, a ako to nije mogu?e valja ih ?uvati u trapovima ili hladnja?ama na oko 0° C da bi se zaštitili od isušivanja ili izmrzavanja. Žile zrelih izdanaka maline koje su duže provele u transportu treba odmah po prispe?u potopiti u vodu i kad se one osveže, izdanke iskoristiti za sadnju. Žile sadnica maline se neposredno pre sadnje malo skrate oštrim vo?arskim makazama i kratko vreme potope u kašastu smešu jednakih delova sveže govede balege, zemlje i vode

Vreme sadnje maline Malina se sadi zrelim izdancima u toku zimskog mirovanja (od novembra do aprila), a popuna zasada može da se obavi zelenim izdancima u drugoj polovini maja ili u junu mesecu i to po obla?nom vremenu. ?im sa sadnica maline otpadne lišce u jesen može se obaviti sadnja. Jesenja sadnja daje najbolje rezultate, jer posa?ene sadnice obi?no ne oskudevaju u vlazi, a koren se razvija u toku toplih zimskih dana. Kasna prole?na sadnja maline je najlošija, pošto se sadnice dugim stajanjem u trapu delimi?no isuše, a krupni pupoljci na korenovima lako lome, pa iz njih ne mogu da se obrazuju mladi izdanci. Sadnja maline u toku toplih zimskih dana je po pravilu uspešnija od sadnje u prole?e.

Sadnja maline u novembru daje rezultate

Na?in sadnje maline Maline treba saditi u plodno dobro pripremljeno (sitno i poravnato) i umereno vlažno zemljište, po obla?nom i tihom vremenu. Izdanke maline pripremljene za sadnju treba rasporedjivati na parceli neposredno pre sadnje, jer se stajanjem na otvorenom žile brzo isušuju. Maline se sade u brazde ili jame duboke 20 do 25 cm pored mesta obeleženih masnom bojom na zategnutoj žici. Polomljene i oštecene žile na sadnicama se odstranjuju rezidbom pre sadnje, a zatim koren potapa u kašastu smešu sveže govedje balege, zemlje i vode. Izdanke maline treba posaditi 2 do 3 cm dublje nego što su bili u mati?njaku. Redovi sa posadjenim malinama treba da budu pravi, paralelni i dovoljno udaljeni jedan od drugog da bi mehanizovana obrada u malinjaku mogla normalno da se obavlja. Pri sadnji se žile maline pokriju sitnom i umereno vlažnom zemljom, pažljivo nagazi zemlja oko posadjene sadnice, odozgo baci manja koli?ina dobro pregorelog stajskog dubriva, pa tanak sloj sitne zemlje i posadjeni izdanak zalije. Radnik u toku sedmo?asovnog radnog dana može da posadi 400 do 500 izdanaka maline. Duž redova treba posle završene sadnje rasturiti manju koli?inu kompleksog mineralnog dubriva (NPK 8 : 16 : 24), vode?i pri tome ra?una da djubrivo ne dodje u neposredan dodir sa korenom maline. Zemljište oko posadjenih izdanaka treba plitko obraditi (prašenje). Pripremi i sadnji izdanaka maline treba posvetiti punu pažnju da bi prijem sadnica bio što bolji. Prijem sadnica maline dobar je po pravilu ako je prole?e kišovito, a zalivanje je neophodno ako tada vlada suša.

Mr Nebojša Mladenovic

Dipl. ing. poljoprivrede – smer vocarstvo i vinogradarstvo

foto pixabay.com