Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Rigolovanje uslov uspešnog rasta voćaka i loze

Rigolovanje uslov uspešnog rasta voćaka i loze

Rigolovanje uslov uspešnog rasta – Prilikom podizanja savremenih voćarskih ili vinogradarskih zasada, jedna od veoma važnih agrotehničkih mera jeste duboko oranje zemljišta. Rigolovanje zemljišta se izvodi vučenim plugom rigolerom koji radi na dubini 60-100 cm. Obično se za vuču ovih plugova koriste traktori guseničari. Plug za rigolovanje treba da bude opremljen kulturnom daskom koja prevrće plasticu za 120°, kako se plodno zemljište ne bi prebacivalo na dno brazde.

Cilj je da se površinski plodniji sloj zemljišta zajedno s mineralnim i organskim – melioracionim đubrivima, premesti dublje, tj. tamo gdje će se obrazovati i najveća masa korena budućih voćarskih ili vinogradarskih zasada. Istovremeno, dublji, a ujedno manje plodan sloj zemljišta premešta se na površinu.

rigolovanjeRigolovanjem se rastresa zbijeni i nepropusni sloj zemljišta. Rastresanjem jednog tako moćnog sloja zemljišta stvaraju se povoljni uslovi za nesmetan porast i grananje mladog korena.   Rigolovanje treba da se obavlja najmanje tri mjeseca pre sadnje (avgust mesec). Na taj način dovoljno je vremena za sleganje zemljišta. Ujedno, zemljište se usitni pod deistvom mrazeva, a prihvati i celokupnu količinu zimskih padavina.

Najbolje je ako se rigoluje cela površina zemljišta na kojoj će se saditi vinograd ili voćnjak. Tada se za ovaj proces koriste bulldozeri (170-220 ks) i posebni plugovi, tzv. rigoleri (Nardi..)

Igor Ristić, dipl.ing.

Rigolovanje uslov uspešnog rasta voćaka i loze

S obzirom da se korenov sistem vinove loze razvija u dubinu zemljište se mora pripremiti tako da prilikom sađenja žile dospeju u plodni i rastresiti sloj koji će najmanje 5-6 godina omogućavati razvoj korenovog sistema. U sloju zemljišta u kojem je glavna masa korenovog sistema nužno je pre sađenja vinove loze obradom popraviti fizičke, hemijske, biokoške osobine. Najbolji način pripreme zemljišta je rigolovanje.

Rigolovanjem se vrši i prevrtanje gde se plodniji površinski sloj ubacuje na dubinu razvoja korenovog sistema.

Rigolovanje se može obaviti tokom cele godine. Ako se vinova loza sadi u jesen rigolovanje se mora završiti 2-3 meseca pre sađenja kako bi se zemljište usitnilo i dovoljno sleglo.

Ako se sađenje obavlja u proleće, rigolovanje se mora završiti pre početka jakih mrazeva, kako bi se rigolovani sloj izložio što više dejstvu zimskih mrazeva i što bolje usitnilo.

Dubina rigolovanja zavisi od tipa zemljišta i klimatskih uslova koji vladaju u vinogadarskom području. Kod nas se dubina rigolovanja kreće 70-100 cm, što zavisi od strukture zemljišta i zemljišnog horizonta.   Rigolovanje se obavlja mašinski pomoću plugova rigolera i velikih traktora guseničara.

Teodor Prvulović dip.ing.

foto pixabay.com

Rigolovanje