Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Rezidba voća – analiza rodnih pupoljaka za svaku sortu

Rezidba voća – analiza rodnih pupoljaka za svaku sortu

Rezidba vo?a – analiza rodnih pupoljaka. Vo?njaci iscrpljeni rodom, sa prevremeno izgubljenom lisnom površinom i nesazrelim letorastima mogu stradati od mrazeva, makar se oni dogodili i tokom dubokog zimskog mirovanja, kada vo?ke najbolje podnose niske temperature.

Rezidba vo?a – analiza potencijalne rodnosti pupoljaka izvodi se pre rezidbe, u cilju odre?ivanja njenog intenziteta, zatim radi procene izmrzlosti pupoljaka, radi procene prinosa i s tim u vezi planiranja izvo?enja prore?ivanja plodova, kao i definisanja potrebnih sredstava za reza?e, nabavku pesticida, ambalaže i skladišnog prostora, itd.

   Biološka kontrola rodnosti trebala bi da bude osnovni preduslov za sortnu rezidbu i planiranje prinosa, ?ak i kod sorti koje su sklone alternativnoj rodnosti, s obzirom da je u vo?njacima ?esta pojava dardova ili rodnih pupoljaka koji su na oko potencijalno rodni a u prole?e ne daju cvetove, ili ne daju normalno razvijene cvetove sposobne za oplodnju. Do ove pojave dolazi zbog njihove izmrzlosti ili usled nekompletiranja/nepravilnosti u procesima diferenciranja cvetnih elemenata u pupoljku.

   Broj pupoljaka sa diferenciranim cvetnim za?ecima treba analizirati za svaku sortu i svaki tip rodne gran?ice. Uzorci (200-300 pupoljaka/parceli) se uzimaju sa stabala raspore?enih dijagonalno ili na razli?itim ali reprezentativnim mestima po vo?njaku, zatim iz razli?itih delova krune, za svaku sortu na razli?itim podlogama, tablama i godinama sadnje. Žiletom se na pupoljcima prave uzdužni preseci pupoljaka i tu se putem binokulara ili lupe uo?avaju diferencirani cvetni za?eci.

  Rezidba vo?a – analiza rodnih pupoljaka za svaku sortu

  Na osnovu broja pupoljaka sa zdravim i potpuno diferenciranim cvetnim za?ecima, izra?unava se njihov udeo u masi uzorka i time procentualno definiše potencijalna rodnost zasada. Na osnovu analize potencijalne rodnosti pupoljaka odre?uje se intenzitet rezidbe na slede?i na?in:

 – U zasadima sa velikom potencijalnom rodnoš?u (50-70 %) i brojnim rodnim pupoljcima u kruni, a pri normalnom vegetativnom porastu, potrebno je izvršiti oštru rezidbu, pri ?emu se odstranjuju sve izro?ene grane i zna?ajno se smanjuje broj rodnih pupoljaka na mladom i starijem rodnom drvetu;

– Ako je broj pupoljaka sa obrazovanim cvetnim za?ecima umeren (30-40%), treba skra?ivati ili samo prorediti trogodišnje i starije rodne gran?ice;

– Ako je rodnih pupoljaka manje, neophodno je sa?uvati što više rodnih gran?ica tj. primeniti slabu (blagu) rezidbu. Kod stabala sa potencijalnom rodnoš?u manjom od 20 % ostavljaju se svi rodni pupoljci ali i izro?ene grane. Ova rezidba primenjuje se i za vo?ke koje imaju zadovoljavaju?i broj rodnih pupoljaka s diferenciranim cvetnim za?ecima, ali je njihov broj u kruni mali;

– Ako su oba faktora visoka a porast mali, neophodna je oštra rezidba da bi vo?ke oja?ale;

– Kod osetljivih vrsta vo?aka, kao i u lokalitetima gde postoji opasnost od pojave mrazeva do po?etka vegetacije, ostavlja se 5-10 % više letorasta/stablu kao rezervni rodni potencijal u slu?aju naknadnog izmrzavanja rodnih pupoljaka.

         Mr Dejan Marinkovi?