Sunday, 17 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Rezidba u voćnjaku garantuje dobar kvalitet

Rezidba u voćnjaku garantuje dobar kvalitet

Rezidba u vo?njaku – Osnovni cilj rezidbe je da se na svakoj vo?ki uspostavi ravnoteža izme?u vegetativnog i generativnog potencijala. Rezidba je osnova za visok i kvalitetan rod i ne sme da se radi napamet. Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima jabuke jeste zimska rezidba. Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvo?enjem novih oblika krune uveliko je olakšano izvo?enje mnogih pomotehni?kih mera, a posebno rezidbe. Za pravilno izvo?enje zimske rezidbe osnovni preduslov je pravilno formiranje oblika krune. Ukoliko su napravljene greške u formiranju pravilnog oblika krune, pogotovo ako grane nisu razvedene, rezidbom je kasnije teško uspostaviti ravnotežu izme?u rodnosti i vegetativnog porasta. Za definisanje rezidbe jabuke u rodu, mora se poznavati sorta, starost, karakteristike rasta i ra?anja, koli?ina i stanje rodnih pupoljaka, realizacija rodnog potencijala u datim agroekološkim uslovima, vegetativni porast, opšti
Primarni zadatak rezidbe u cilju obrazovanja cvetnih pupoljaka u unutrašnjosti krune je da ona bude dobro osvetljena.
izgled stabala jabuke, uslovi agrotehnike, itd. Jabuka u rodu reže se prema morfološkim osobinama rodnih gran?ica, intenzitetu vegetativnog porasta i koli?ini i stanju rodnih pupoljaka. Može se re?i da se svaka sorta jabuke orezuje posebno.

Utvr?eno je da kod stabala u punoj rodnosti,

  • sorte jabuke zlatni delišes, jonagold, elstar i mucu najve?i deo rodnog potencijala diferenciraju na prstastim i vitim rodnim gran?icama.

  • Ajdared, gloster i greni smit uglavnom imaju najviše pupoljaka sa diferenciranim cvetnim za?ecima na naboritim a zatim na prstastim rodnim gran?icama.

  • Sorte greni smit i elstar obrazuju rodne pupoljke i na dužim rodnim gran?icama.

Broj pupoljaka sa diferenciranim cvetnim za?ecima prvenstveno zavisi od sorte, ali i od starosti vo?aka, kombinacije sorta/podloga itd. Tip rodnih gran?ica koji dominira može da se menja iz godine u godinu, tako da je svake godine potrebno uraditi analizu za sve tipove rodnih gran?ica. Primarni zadatak rezidbe u cilju obrazovanja cvetnih pupoljaka u unutrašnjosti krune je da ona bude dobro osvetljena. Potrebno je izbaciti sve izlomljene grane, one koje se ukrštaju i zasenjuju jedna drugu. Nakon toga se prore?uju letorasti, jer se kod jabuke mora voditi ra?una o rodu kako za ovu tako i za narednu godinu. Rezidbom mora da se ostavi dovoljan broj letorasta da bi se na njima u toku godine formirale kvalitetne rodne gran?ice koje ?e doneti rod naredne godine. Kada ih ima mnogo prorede se i ostave samo one umereno bujne. U donjem delu krune ostavljaju se razvijeniji jednogodišnji letorasti, dok se u gornjem delu odabiraju kra?i. Normalan rast letorasta (u integralnoj proizvodnji) smatra se od 20-40 cm. Ako je porast ja?i stabla treba više opteretiti rodnim pupoljcima, a ako je porast slabiji, treba ostaviti manji broj rodnih gran?ica da bi stabla oja?ala.

Nakon toga u zavisnosti od koli?ine i analize stanja potencijala rodnosti, rezidbom se reguliše broj ostavljenih rodnih pupoljaka odnosno odre?uje se intenzitet rezidbe. Iz prakti?nih iskustava imamo slu?ajeve da rodne gran?ice u prole?e ne daju cvetove, ili ne daju normalno razvijene cvetove sposobne za oplodnju. Do ove pojave dolazi zbog izmrzavanja ili nedovršenog procesa diferencijacije za?etaka cveta u pupoljcima.

Ako je broj pupoljaka sa obrazovanim cvetnim elementima umeren (30-40%), treba skra?ivati ili samo prorediti trogodišnje i starije rodne gran?ice. Ako je rodnih pupoljaka manje, potrebno je sa?uvati što više rodnih gran?ica odnosno obaviti slabu rezidbu. Ova rezidba primenjuje se i kod stabala jabuke koja imaju zadovoljavaju?i broj rodnih pupoljaka sa diferenciranim cvetnim za?ecima, ali je nihov broj u kruni mali. Ako su oba faktora visoka a porast mali, neophodna je oštra rezidba da bi vo?ke oja?ale. Pored procentualne zastupljenosti važan je i broj rodnih pupoljaka u kruni koji se procenjuje od stabla do stabla. Ako se utvrdi da je u?eš?e rodnih pupoljaka u kojima su diferencirani cvetni za?eci visok (preko 60%), kao i broj rodnih pupoljaka po stablu, a vegetativni porast normalan, mora se primeniti oštra rezudba. U ovom slu?aju zimskom rezidbom izbacuju se sve izro?ene grane, a za rod ostavlja dvogodišnje drvo, koje je obraslo rodnim gran?icama. U praksi se sve više kratka rezidba zamenjuje dugom rezidbom, gde se dvogodišnje grane ne prekra?uju. Dugom rezidbom se smanjuje bujnost vo?aka, bolje je formiranje cvetnih za?etaka, lakše je hemijsko prore?ivanje plodova, bolja obojenost i smanjeno otpadanje plodova. ?esto se rezidbom ostavljaju ?epovi (dužine prsta), koji kasnije stvaraju velike probleme, stvaranje guka i velikih rana koje su osnova za napad šteto?ina (staklokrilaca i krvave vaši). To predstavlja ozbiljan problem u gustim zasadima jabuke gde naj?eš?e dolazi i do nekroze tkiva koja se prenosi na produžnicu i primarne grane.

   Izvor: PSSS Vranje

  Savetodavac za vo?arstvo i vinogradarstvo                                                                               Mr Nebojša Mladenovi?, dipl. ing.