Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Uncategorized » Rezidba trešnja i višnja tokom sezone

Rezidba trešnja i višnja tokom sezone

trešnja zaštitaRezidba trešnja i višnja su srodne, ali razli?ite. Rezidba trešnje u rodu – U savremenoj proizvodnji trešnje rezidba je obavezna mera, naro?ito ako su stabla kalemljena na slabo bujnim podlogama i gajenih u gustom sklopu.

Trešnja formira retku i osvetljenu krunu, jer se odlikuje slabijim razgranavanjem. Sklona je da formira piramidalnu krunu, a ima i izraženu apikalnu dominaciju. Pretežno ra?a na majskim buketi?ima, a znatno manje na dugim rodnim gran?icama. Sobzirom da se preporu?uje da majski buketi?i ne budu stariji od pet godina, jedan od osnovnih ciljeva rezidbe je obnavljanje rodnog drveta. Rezidbom se uspostavlja redovno obnavljanje grana, gran?ica i unutrašnjeg rodnog potencijala, što smanjuje ogoljavanje.

Zimska rezidba trešnje treba da reguliše visinu krune, a uglavnom se sastoji od prekra?ivanja grana i prore?ivanja suvišnog. Bujni, uspravni letorasti, pogotovo unutar krune, uklanjaju se do osnove. Prilikom rezidbe ostavljati što više umereno bujnih letorasta, koji rastu pod otvorenim uglom, zato što se tako uti?e na smanjenje bujnosti stabla. Intenzitet rezidbe uskladiti sa vegetativnim rastom vo?aka. Pod optimalnim rastom se smatra kada je dužina letorasta 30-40 cm. Stabla kod kojih su letorasti kra?i treba ja?e orezati, ?ime se podsti?e njihov vegetativni rast. Ukoliko su bujnija stabla sledi manje intenzivna rezidba, odnosno prore?ivanje grana. Preteranu bujnost je lakše regulisati letnjom rezidbom.

Napravljene ve?e preseke treba premazati kalem voskom ili nekim drugim zaštitnim sredstvom.

Rezidba trešnja i višnja tokom sezone

Rezidba višnje u rodu

Višnja se odlikuje boljim grananjem od trešnje, a ima i slabije izraženu apikalnu dominaciju. Sklona je obrazovanju okruglaste, guste krune, sa ve?im brojem dugih i tankih gran?ica. Ra?a na jednogodišnjim dugim i kratkim gran?icama, kao i na majskim buketi?ima. Pojavu ogoljavanja grana treba regulisati, umanjiti rezidbom. Zimska rezidba se naj?eš?e svodi na prore?ivanje preguste krošnje i uklanjanje polomljenih, bolesnih i ošte?enih grana. Uklanjaju se i niske grane koje smetaju obradi. Prore?ivanje krune se vrši ili skidanjem ?itavih grana ili samo njihovih vršnih delova. Ovakvom rezidbom pored podmla?ivanja spre?ava se i ogoljavanje grana u unutrašnjosti krune. Rezidbom se dobija i prosvetljavanje krošnje.

Rekonstrukcija krošnje

Visina stabla trešnje, okalemljene na divljoj trešnji ili magrivi, rastom visine 5 do 6m, mogu se izazvati problemi tokom proizvodnje (otežana je berba, neujedna?eno je sazrevanje plodova, javlja se ogoljavanje unutar krune, otežana je primena zaštitnih sredstava, ja?e je dejstvo ptica na vršne plodove idr.).

Rekonstrukcijom krošnje, odnosno skra?ivanjem na visinu od 3 do 3,5m, uti?e se na ove nedostatke. Sprovodi se prekra?ivanjem centralne vo?ice stabla i uspravnih ramenih grana na skoro jednaku visinu, tj. tako da svi preseci budu u jednoj ravni. Rezove poravnati nožem i premazati kalem voskom. Skra?ivanje grana u krošnji može se raditi u dva navrata (krajem zime ili tokom juna meseca: pre, za vreme ili nakon berbe).

U slede?oj vegetaciji sa ostatka drveta razvijaju se brojni letorasti, a od njih nove rodne grane. U narednim godinama rezidbom je potrebno prore?ivati i povijati grane, zbog balansiranja rasta i rodnosti.

                                                   Savetodavac vo?arstva i vinogradarstva Ljiljana Gvozdi?