Wednesday, 15 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Rezidba – intenzitet određuje samo stanje voćaka

Rezidba – intenzitet određuje samo stanje voćaka

rezidba intenzitet šljive

Rezidba – intenzitet

Rezidba – intenzitet. Pod intenzitetom rezidbe treba podrazumevati odnos izme?u rodnog i nerodnog drveta kojeg rezidbom treba odbaciti da bi vo?ka donela dovoljnu koli?inu plodova dobrog kvaliteta, a istovremeno vrši se i obnova i podmla?ivanje rodnog drveta za narednu godinu.

Intenzitet rezidbe zavisi od ?itavog niza ?inilaca, a pre svega od vegetativnog stanja vo?ke. Prilikom odre?ivanja intenziteta rezidbe treba se pridržavati slede?ih principa:

  1. – vo?ke koje daju plod na jednogodišnjm gran?icama moraju se jako rezati, kako bi se time obezbedilo obnavljanje celokupnog rodnog drveta za slede?i godinu;
  2. – rodnije sorte su vegetativno više iznurene, jer su hranile ve?i broj plodova, pa je potreba za novim porastom ve?a radi obnavljanja rodnog drveta i zato ih treba ja?e rezati;
  3. – ukoliko su vo?ke starije i iznurenije, utoliko se za podmla?ivanje preporu?uje ja?a rezidba;
  4. – ukoliko na jednom stablu ima više cvetnih pupoljaka, utoliko rezidba treba da bude ja?a;
  5. – vršne delove krune treba ja?e orezati, jer su oni u povoljnom položaju za brži i bujniji porast, a na ra?un nižih delova krune;
  6. – ukoliko se vo?ke ja?e ?ubre azotnim ?ubrivima, utoliko je njihov porast bujniji, a to zna?i da ih treba slabije orezivati;
  7. -vo?ke koje se navodnjavaju bujnije su i u porastu, pa ih tako?e treba slabije orezivati.

Rezidba – intenzitet odre?uje samo stanje vo?aka

Kao vrlo važan pokazatelj po kome uvek treba odre?ivati intenzitet rezidbe je:

  • koli?ina,
  • dužina i
  • debljina prošlogodišnjeg letorasta.

Što je više rodnih gran?ica i jednogodišnjih letorasta zna?i da se vo?ka može optere?ivati ve?im rodom, pa prema tome ne treba izvoditi suviše jaku rezidbu.

Me?utim, ako vo?ke imaju mali jednogodišnji prirast i nemaju formirane cvetne pupoljke, to je znak da je vo?ka iscrpljena bilo preteranim rodom ili zbog napada bolesti i šteto?ina u protekloj godini ili bilo kojih drugih uzroka. U takvim slu?ajevima rezidba ne sme biti jaka, ve? se prvenstveno moraju otkloniti uzroci koji su vo?ku doveli u takvo stanje. U ovakvim slu?ajevima treba intenzivnije ?ubriti azotnim ?ubrivimja, a rezidbu svesti na uklanjanje bolesnih ili ošte?enij grana i gran?ica.

U su?aju da ima više rodnih gran?ica nego jednogodišnjih lastara, znak je da treba ja?e prorediti ili skratiti rodne gran?ice nego jednogodišnje lastare.

Silvija Hodži?, dipl.inž.polj.

PSSS Novi Pazar