Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » RAŽ je veoma važna za kvalitetan hleb

RAŽ je veoma važna za kvalitetan hleb

raž hleb

Raž hleb

RAŽ za kvalitetan hleb. Raž je posle pšenice najvažnije hlebno žito. Smatra se da se raž uzgajala u maloj Aziji pre oko 400 godina, i da poti?e od biljke Secale montanum koja je postojala još u bronzanom dobu. Raženo zrno se koristi za proizvodnju raženog hleba, koji ima specifi?na organolepti?na svojstva, kao i za izradu mešanog hleba kao dodatak kukuruznom i pšeni?nom brašnu. Brašno raženog zrna siromašno je glutenom zbog ?ega je slabe pecivosti u odnosu na pšenicu.

 Raženi hleb ima više vlage od pšeni?nog te duže zadržava svežinu, ima slabije razvijenu sredinu i nije šupljikav kao pšeni?ni. Raž i proizvodi na bazi raženog zrna sadrže u velikim koli?inama kalijum i magnezijum koji spre?avaju porast krvnog pritiska, kao i lignine koji imaju antikancerogena, antivirusna i antigljivi?na svojstva. Zbog toga se proizvodi koji sadrže raž preporu?uju osobama sa povišenim krvnim pritiskom, obolelim opd dijabetesa, deci i starijim osoba ma. Hleb i proizvodi od raži su vrlo prijatne arome. Kafa od raži je je vrlo prijatnog ukusa i uz dodatak mleka može biti još prijatnijeg ukusa i uz to veoma zdrava i hranljiva za decu i odrasle.

 RAŽ je veoma važna za kvalitetan hleb

Raž ima i izvanredan agrotehni?ki zna?aj, jer s obzirom na visinu doprinosi uništenju korova i ostavlja za sobom ?istu površinu i finu mrvi?astu strukturu zemljišta. Sem toga raž je vrsta koja ima najve?i stepen tolerancije prema visokom stepenu kiselosti zemljišnog rastvora. Zbog toga se preporu?uje setva raži na ovakvim tipovima zemljišta.
S obzirom na veliku nutritivnu vrednost raži i raženog hleba proizvodnja raži, a time i stvaranje novih što produktivnijih i kvalitetnijih sorti raži ima sve ve?i zna?aj. Najvažniji cilj selekcije i opleme njivanja je stvaranje sorte sa vrlo visokim genetskim potencijalom rodnosti, koji ?e biti znatno ve?i u odnosu na postoje?i standard.
Visok genetski potencijal rodnosti je glavni cilj u oplemenjivanju svih kultura pa i ozime raži. Proizvodni potencijal je pak rezultat uzajamnog dejstva sorte sa faktorima spoljne sredine. Na stabilnost potencijala rodnosti neke sorte i njen prinos uti?u mnoga bitna agronomska svojstva biljke kao i agroekološki uslovi uspevanja i nivo primenjene agrotehnike.

Tehnološki kvalitet r?ži je veoma bitan sa aspekta primene u mlinsko pekarskoj industriji, pošto je raženo brašno veoma cenjeno u proizvodnji raženog i drugih specijalnih vrsta hleba i pekarskih proizvoda. Hleb i pekarski proizvodi od raži imaju sve ve?u vrednost u ishrani dijabeti?ara, dece i kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom. Ispoljavanje tehnološkog kvaliteta zrna raži zavisi od faktora spoljašnje sredine. Visoka zapreminska masa, odraz je dobro nalivenog zrna sa visokim sadržajem endosperma, Jefti?, (1986).

Krupno?a i vlažnost zrna, sadržaj korova i primesa kao i faktori spoljne sredine, ?inioci su koji uti?u na zapreminsku masu. Visoka vrednost broja padanja po Hagbergu, (1210) veoma je zna?ajan pokazatelj tehnološkog kvaliteta raženog brašna, mada je to osobina koja veoma zavisi od karaktera agroekoloških faktora u godini ispitivanja.
Trenutno u proizvodnom programu raži u Srbiji postoje dve veoma kvalitetne i prinosne sorte ozime raži.

 To je sorta Raša Centra za strna žita Kragujevac i sorta Šampion stvorena u Centru za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaje?ar, a koja je u vlasništvu Agromarketa.
U komisijskim ogledima Šampion je sorta raži koja je za 1200 kg/ha  -1 ostvarila ve?e prinose od standarda. Izuzetni tehnološki kvalitet i povoljnija agronomska svojstva u odnosu na standard isti?u zna?aj ove sorte raži za unapre?enje proizvodnje ove vrste na našim prostorima. Šampion je sorta raži prilago?ena razli?itim agro – ekološkim uslovima uspevanja, i zemljištima slabijeg boniteta. Dalja selekcija i oplemenjivanje raži uticale bi na unapre?enju prizvodnje raži na našim prostorima. Šampion se odlikuje krupnim zrnom visoke hektolitarske mase, 77,8 kghl -1. Tako?e se može konstantovati visok udeo frakcija preko 2,2 mm.

savetodavac Saša Stankovi?

Leave a Reply