Friday, 12 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Rajnski rizling za kvalitetna vina sa poreklom

Rajnski rizling za kvalitetna vina sa poreklom

Rajnski rizling Vinogradarstvo i vinarstvo se ubrzano razvija u Srbiji. Obnavljaju se stari vinogradi, a ?eš?e sade novi. Važno je da se pri sadnji izaberete odgovaraju?u sortu – ukoliko se odlu?ite za  RAJNSKI rizling pruži?e Vam se šansa za proizvodnju visokokvalitetnih vina sa geografskim poreklom. Sinonimi: Riesling blanc, Gentil aromatique, Petit Riesling (Francuska), Petit Rhin (Švajcarska), Riesling weisser, (Nema?ka), Reisling renano (Italija), Rajna i rizling (Ma?arska), Riesling de Rhin (Rumunija), Rizling (Bugarska).

 Poreklo:

Poti?e iz Nema?ke.

Rasprostranjenost:

Rajnski rizling za kvalitetna vina sa poreklom-Gaji se u Nema?koj, Italiji, Austriji, Ma?arskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Sloveniji i dr. Kod nas se gaji u mnogim vinogorjima.

rizlingEkološko – geografska pripadnost

Proles occidentalis (Convarietas occidentalis)

Botani?ki opis

Bujnost – ?okot je bujan.

  • Vrh mladog lastara – ruži?ast-bronzano zelen, vunast.
  • Zreo lastar – srednje debljine ili debeo, Boja kore otvoreno sme?a sa ljubi?astim prelivima. Internodije srednje dužine ili kratke sa normalno izraženim kolencima.
  • Odrasli list – srednje veli?ine, okruglast, petodelan. Lice mehurasto, rapavo, tamno zelene boje. Nali?je sivo zelene boje, pau?inasto. Nervi zelene boje, sa nali?ja obrasli maljama. Peteljkin sinus nejednak, uzak, nekad preklopljen ili malo otvoren, u obliku slova «U».
  • Cvet – morfološki i funkcionalno hermafroditan

Grozd – mali ili srednje veli?ine, zbijen, cilindri?an, ponekad sa jednim grozdom ili slabo razgranat.

Bobica – mala ili srednje veli?ine, okrugla. Pokožica zeleno žuta, protkana žilicama, prozirna, posuta ta?kicama i pepeljkom i neizraženim pupkom. Meso i sok bezbojni.

Agrobiološke karakteristike

Epoha sazrevanja – grož?e sazreva u III epohi. Pozna je sorta.

Oplodnja – normalna i redovna.

Koeficijent rodnosti – 1,2 – 1,6

Prinos grož?a – varira od 9,000 – 15,000 kg/ha, pa i znatno više, što zavisi od klona, uzgojnog oblika, režima ishrane, na?ina rezidbe, lozne podloge i dr.

Rezidba – mešovita i duga. Lukovi se režu na 8–10 okaca.

Uzgojni oblici – pogodni su svi koji omogu?avaju primenu mešovite i duge rezidbe.

Tipovi zemljišta – odgovaraju joj rastresita, propusna, umereno plodna, kre?na, peskovita i toplija zemljišta. Dobro podnosi sušu.

Rajnski rizling za kvalitetna vina sa poreklom

Otpornost prema prouzrokova?ima važnijih bolesti – srednje otporna prema plamenja?i i pepelnici. Osetljiva prema sivoj plesni kišovitih jeseni.

Otpornost prema niskim temperaturama – spada u red veoma otoprnih sorti prema niskim zimskim temperaturama. Okca izmrzavaju na -20 do -24 C.

Afinitet prema loznim podlogama – ima dobar afinitet sa loznim podlogama: Berlandieri x Riparia Kober 5BB, Teleki 8B, SO4, Teleki 5C i dr.

Važnije tehnološke i organolepti?ke karakteristike šire i vina

Karakteristike šire – šira je bezbojna prijatnog ukusa. Sadrži  20–24 % še?era i 7-9 g/l ukupnih kiselina. Kada su lepe jeseni, grož?e postiže i fazu suvarka. Tada se koncentracija še?era u širi kre?e i preko 30%.

Karakteristike vina – vino sadrži 11–13 % alkohola i 6-7 g/l ukupnih kiselina. Preporu?ena sorta za sve kvalitetne kategorije vina sa zašti?enim geografskim poreklom. Vino je pitko, osvežavaja?e, harmoni?no, zelenkaste boje sa mirisom koji podse?a na miris polenovog praha.

Varijacije i klonovi

U Nema?koj i Francuskoj selekciopnisano je više klonova koji se odlikuju visokim prinosom, visokim sadržajem še?era u širi, harmoni?nim odnosom komponenata kvaliteta u vinu, specifi?nim sortnim mirisom i ukusom i dr.

Privredni zna?aj sorte

Rajnski rizling za kvalitetna vina sa poreklom – Preporu?ena i rejonirana sorta za vrhunska i kvalitetna vina sa geografskim poreklom za sva vinogorja u Srbiji.

PSSS Negotin

dipl.ing.polj. Teodor Prvulovi?

foto:pixabay.com