Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Mehanizacija » Prskalica samohodna u kompaniji “ALMEX”

Prskalica samohodna u kompaniji “ALMEX”

gaspardo uragano

Prskalica URAGANO

GASPARDO URAGANO – SAMOHODNA PRSKALICA za visoke biljne kulture! U poslednjih nekoliko godina u Srbiji su se pojavile nove bolesti klipa kukuruza, a zabeležene su i pojave insekata koji prave velike štete. U takvim slu?ajevima efikasnu hemijsku zaštitu mogu?e je posti?i jedino samohodnim prskalicama visokog klirensa, sa ve?im radnim zahvatom, bržim radom, boljim manevarskim osobinama, ve?im rezervoarom i bržim punjenjem.

Mašine poput samohodnih prskalica imaju još jednu izuzetnu prednost u pore?enju sa klasi?nim vu?enim prskalicama, a to je mogu?nost zaštite biljaka u punom porastu, što je naro?ito važno u zaštiti visokih biljaka kao što su kukuruz, suncokret, sirak ili duvan. Ovih dana je pravo vreme za takve intervencije.

Kompanija „Almex“ d.o.o. je generalni uvoznik proizvoda „Maschio Gaspardo“ u ?ijem se asortimanu nalazi šampion u kategoriji samohodnih prskalica – Gaspardo Uragano. Ona je namenjena ve?im poljoprivrednim proizvo?a?ima koji obra?uju velike površine zemlje.

Konstrukcija ove prskalice je apsolutno prilago?ena uslovima rada sa visokim usevom, mada ova mašina može da se koristi u svim fazama razvoja biljaka, jer se visina krila prskalice može podesiti od 1.080 do 3.900 mm.

Prskalica samohodna u kompaniji “ALMEX”

Uzana kabina može da se postavi na visinu od 630 do 2.630 mm od površine zemljišta, širina guma je 300 mm, rezervoari su inteligentno postavljeni iznad to?kova, tako da pri prolazu prskalice kroz redove ne dolazi ošte?enja biljaka. Ovome doprinosi i mogu?nost hidrauli?ne promene širine traga u rasponu od 1.700 do 3.050 mm.

Pogon to?kova se ostvaruje pomo?u hidromotora koji imaju nezavisno upravljanje, pa je manji polupre?nik okretanja, a maksimalna brzina u radu je 20 km/h, dok u transportu ova prskalica može da se vozi brzinom od 40 km/h. U „Alemxovoj“ ponudi se nalaze samohodne prskalice sa zapreminom rezervoara od 3.000 i 4.000 litara, radnog zahvata 24 metra.

„Istakao bih da pored klasi?ne aplikacije ova prskalica ima i vazdušnu podršku koja omogu?ava bolju aplikaciju preparata. Klirens ove prskalice, tako?e važan za aplikaciju, kod visokih biljaka je tri metra, tako da nema ograni?enja u periodu prskanja, može i u kasnijim periodima vegetacije kod visokih biljaka da se prska“, izjavio je Siniša Uveri?, menadžer prodaje mehanizacije u kompaniji „Almex“.

Mašine poput samohodnih prskalica imaju još jednu izuzetnu prednost u pore?enju sa klasi?nim vu?enim prskalicama, a to je mogu?nost zaštite biljaka u punom porastu, što je naro?ito važno u zaštiti visokih biljaka kao što su kukuruz, suncokret, sirak ili duvan.

Iz kabine se elektronski upravlja svim funkcijama prskalice, a regulator protoka održava traženu normu prskanja i prilago?ava je trenutnoj brzini vožnje prskalice. Ipak, najvažnija stvar na ovoj mašini jeste vazdušna podrška koju pravi aksijalni ventilator i koja dodatno dezintegriše mlaz. Ventilator istovremeno komeša i razgr?e biljnu masu i tako pomaže da zaštitno sredstvo pokrije celu biljku.

Snažna vazdušna struja ventilatora spre?ava drift i omogu?uje koriš?enje prskalice pri vetrovitom vremenu. Prskalica ima nisko težište, a dva bo?na rezervoara se ujedna?eno prazne, ?ime se održava stabilnost u radu na nagnutom terenu. Rezervoar od 350 litara služi za ispiranje vodova i oba rezervoara prskalice (po 4 okretna rasprskiva?a u svakom rezervoaru).

Uragano pogoni šestocilindri?ni „John Deere“ motor sa 170 KS. Prskalica ima tri pumpe: jedna je namenjena za punjenje rezervoara, druga za prskanje, a tre?a za mešanje zaštitnog sredstva u rezervoaru. Radni zahvat prskalice je podeljen na 5 ili 7 sekcija, koje mogu da se nezavisno isklju?e. Korisnici ove mašine nazivaju je i „korisnim komarcem“. Ukoliko se odlu?ite za jednu od prskalica iz „Almexovog“ asortimana, trebalo bi da znate da ova kompanija ima specijalnu ponudu.

„Imamo saradnju sa svim renomiranim lizing ku?ama i bankama u Srbiji. Naravno, imamo i neke specijalne uslove, karakteristi?ne za našu kompaniju, to je na primer prodaja svih mašina na rok otplate od 10 godina. Kamate su u ovom momentu smanjene, za neke mašine mi beneficiramo deo kamate, tako da su uslovi prodaje šaroliki“, dodao je Uveri?.

Više informacije potražite i na sajtu kompanije „Almex“.

Sagovornik:

Siniša Uveri?, menadžer prodaje mehanizacije u kompaniji „Almex“

izvor:agromedia.rs