Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » PROIZVODNJA semenskog useva je najvažnija

PROIZVODNJA semenskog useva je najvažnija

pšenica cvetovi punoProizvodnja semenskog useva poljoprivrednog bilja mora da bude pod kontrolom kako bi usev bio priznat. Potrebno je izvršiti kontrolu useva u polju i kontrolu proizvedenog semena. Pregled useva u polju po?inje sa izborom parcele, obezbe?enjem prostorne izolacije, odstranjivanjem atipi?nih biljaka, procenom zakorovljenosti useva i njegovog zdravstvenog stanja. U toku vegetacije uglavnom se vrše dva do tri pregleda, zavisno od vrste i vremena zasnivanja semenskog useva.:

Prvi pregled kod useva gde su predvi?ena tri, obavlja se posle zime, a po?etkom prole?a tj. po?etka kretanja vegetacije. Kod useva gde su predvi?ena dva pregleda: – prvi pregled se vrši obi?no u fazi cvetanja jer su u fazi cvetanja razlike izme?u sorata najuo?ljivije. – drugi pregled se obi?no vrši u fazi tehnološke zrelosti. U tehnološkoj zrelosti mogu se odrediti dužina i zbijenost klasa, prisustvo i odsustvo osja kod pšenice, dužina osja, zbijenost klasa i broj redova po klasu kod je?ma i sl. Kod proizvodnje semena lucerke posle prvog otkosa, prvi pregled je na novozasnovanom lucerištu, a drugi u vreme cvetanja.

PROIZVODNJA semenskog useva je najvažnija

Na starim lucerištima, prvi pregled je u vreme cvetanja a drugi u tehnološkoj zrelosti. Pri izboru parcele za zasnivanje semenskog useva, treba voditi ra?una o predusevu. – ista biljna vrsta ili iz iste porodice ne sme se uzeti u obzir.

Prostorna izolacija je tako?e važna mera pri proizvoizvodnji semena, i zavisi od vrste semena, kategorije useva i td. Atipi?ne biljke se pri aprobacionom pregledu odstranjuju, ali pošto ih je nemogu?e sve odstraniti, ustanovljene su tolerancije koje podrazumevaju dozvoljeni procenat biljaka iz samooplodnje (1% kod pšenice). Intenzitet zakorovljenosti i zaraženosti useva bolestima i šteto?inama se izražava ocenama od 0-3.

Ukoliko je usev zakorovljen u velikoj meri pa je onemogu?en normalan razvoj biljaka, usev se ne priznaje za semenski. I kada tokom vegetacionog perioda usev pretrpi neke od elementarnih nepogoda – poplavu, grad, olujne vetrove i dr.) usled ?ega do?e do?e do znatnih ošte?enja useva i samog semena i, ne verifikuje se kao semenski. Ukoliko se proizvodi viša kategorija semena uslovi za proizvodnju su strožiji. Ako su svi uslovi za proizvodnju semenskog useva ispunjeni izdaje se aprobaciono uverenje, koje je preusev za izdavanje uverenja o kvalitetu semena.

 

Ljiljana Vuksanovi? PSSS Kragujevac

Leave a Reply