Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Proizvodnja kvalitet ovčijeg mesa – kako?

Proizvodnja kvalitet ovčijeg mesa – kako?

Proizvodnja  kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca, koji se načelno mogu svrstati u dve grupe:

1/  faktore nasledne osnove;

2/  faktore spoljne sredine.

Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvaljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na veću i kvaletniniju proizvodnju mesa. Ove rase se odlikuju izrazitom tovnošću što uslovljava velike količine mesa visokog kvaliteta. Odlično iskorišćavaju hranu što pretstavlja dobru osnovu za ispolavanje tovnih karakteristika.

Od tovnih rasa u Evropi i svetu široko su zatupljene engleske mesnate rase ovaca, zatim teksel, il d franse .Da bi se upotpunosti ispoljio genetski potencijal na mesnatost ,neophodno je da se za visoko proizvodna grla mesnatih rasa obezbedi kvalitetna hrana tokom cele godine i da prati faze biološkog i proizvodnog ciklusa.
Industrijsko ukrštanje ovaca je već ustaljen metod koji se primenjuje za proizvodnju većih količina kvalite tnog jagnjećeg mesa. Povećanje proizvodnje i poboljšanje kvaliteta jagnjećeg mesa postiže se korišćenjem specijalizovanih rasa ovaca za proizvodnju mesa, s obzirom da one prenose ovu osobinu na poto mstvo prilikom ukrštanja sa drugim plemenitimh i slabo proizvodnim rasama.

Proizvodnja i kvalitet ovčijeg mesa – kako?

 Za ovaj selekcijski metod koriste se dve,tri ili više rasa. Utvrđeno je u savremenoj stočarskoj praksi da niz poželjnih proizvodnih osobina kao što su povećanje količine mesa, bolje iskorišćavanje konzumirane hrane, veća produkcija rasta kod tako dobijenog potomstva.

Uticaj na proces razmnožavanja; Metodom izazivanja polnog žara kod ovaca intenzivira se ovčarska proizvodnje, time što se povećava intenzitet plodnosti i deluje na povećanje broja jagnjadi u zapatu. Suština se zasniva na tome da se izazove poilni žar u ovaca u ranoj fazi posle jagnjenja, čime bi se omogućila kontinuirana proizvodnja jagnjadi tokom cele sezone. Osim toga, ovim metodom se pospešuje dobijanje maksimalnog broja potomaka za vreme proizvodnog života plotkinje. Cilj je obezbediti uslove za dva jagnjenja tokom jedne kalendarske godine ili tri jagnjenja za dve godine. Danas se uspešno primenjuje metod veštačkog izazivanja polnog žara putem hormonskih, hranidbenih ili svetlosnih postupaka.


dipl.ing.Dragoljub Krajnović

foto pixabay.com

proizvodnja kvalitet

Leave a Reply