Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Prirodan uzgoj – 5 NAČINA ZA PRIRODAN UZGOJ

Prirodan uzgoj – 5 NAČINA ZA PRIRODAN UZGOJ

5 NA?INA - ALLTECH

ALLTECH ZA BOLJI ROD

Prirodan uzgoj – PET NA?INA ZA PRIRODAN UGOJ VAŠEG USEVA – ALLTECH

Ako prošetate bilo kojom samoposlugom, vide?ete stotine roba koje nose naziv koji isti?e „prirodne“ aspekte proizvoda. Mada to nekada može biti samo marketinški trik, to svakako ukazuje na to da potroša?i traže prirodniju robu i da odgajiva?i moraju biti svesni takvih zahteva potroša?a da bi njihova roba ostala relevantna na policama.

Preduzimanjem par jednostavnih koraka u sprezi sa postoje?im konvencionalnim praksama, odgajiva?i mogu imati prirodniji metod proizvodnje, a o?uvati profitabilnost.

  1. Poboljšanje strukture zemljišta

Zdravi usevi po?inju sa zdravim zemljištem, bogatim hranljivim materijama. Koriš?enje zaštitnih useva i rotacije useva smanjuje trošenje hranljivih materija i pove?ava razlaganje organskih materija podržavanjem mikroba u zemljištu. Potencijalno smanjuju?i koli?inu ?ubriva potrebnu za postizanje maksimalnog potencijala rasta biljaka.

Zaštitni usevi izgra?uju zdravlje zemljišta dodavanjem organskih materija jer njihovo korenje razlaže zemljište, pove?avaju?i zadržavanje hranljivih materija, kontrolišu?i eroziju pove?anjem stabilnosti i sposobnosti zadržavanja vlage i smanjuju?i koli?inu korova na polju, što umanjuje potrebu za primenu herbicida.

Koriš?enjem razli?itih useva u rotaciji, zemljištu se dodaju razli?iti tipovi organske materije, što pove?ava razli?itost dostupnih hranljivih materija i prisutnih mikroorganizama.

Pri sejanju, razmotrite metod bez oranja da ne biste poremetili biologiju zemljišta i održali

Prirodan uzgoj – 5 NA?INA ZA PRIRODAN UZGOJ VAŠEG USEVA

novostvoreno zemljište.

  1. Izgradnja mikrobioma zemljišta

Postoji osetljiv odnos simbioze izme?u biljke i mikroba koji okružuju njen korenski sistem. Mikrobi u zemljištu pomažu biljkama pove?avanjem dostupnosti hranljivih materija i pospešivanjem rasta korena. Zauzvrat, ti mikroorganizmi od biljaka dobijaju ugljenik koji im je potreban da napreduju.

Ista sredstva koja se koriste da se poboljša struktura zemljište tako?e stvaraju povoljnu sredinu koja pospešuje mikrobiome zemljišta. Naro?ito kada se za pospešivanje rasta i razli?itosti populacija mikroba koristi na prirodi zasnovano ?ubrivo.

  1. Pove?anje dostupnosti hranljivih materija

Primena prirodnih supstanci, poput aminokiselina, u helaciji mikronutrijenata olakšava da ih biljke apsorbuju jer se nalaze u obliku koji ima mnogo ve?u biološku dostupnost, što zna?i da su spremne da budu iskoriš?ene. Biljke koje su dobro ishranjene su zdravije i bi?e u stanju bolje da se odupru izaziva?ima stresa iz okruženja.

  1. Prirodno podsticanje performansi biljke

Koriš?enje biostimulanata je eksponencijalno poraslo u poslednjih pet godina. Ovi na prirodi zasnovani proizvodi pomažu da se pospeše funkcije biljke koje poboljšavaju efikasnost, pove?avaju performanse i ja?aju podnošenje stresa.

Pri primeni kao alternative za sinteti?ke proizvode, odgajiva?i otkrivaju da su njihovi rezultati prinosa i kvaliteta jednaki ili da prevazilaze one pri primeni konvencionalnih praksi.

Prirordan uzgoj

  1. Koriš?enje integrisanog upravljanja šteto?inama

Usmeravanjem ka dugoro?nijem pristupu za smanjenje broja šteto?ine i drugih izaziva?a stresa u okruženju, integrisano upravljanje šteto?inama (integrated pest management – IPM) za sveobuhvatniji pristup upravljanju kombinuje razli?ite metode, poput biološke kontrole primenom biopesticida i pospešivanjem indukovane rezistencije biljke.

Sa aspekta ishrane, biljka koja je zdrava ?e imati bolje šanse da se odupre pritisku bolesti.

integrisano upravljanje šteto?inama tako?e posmatra sredinu u kojoj biljka raste kao celinu, uzimaju?i u obzir veliki broj faktora, uklju?uju?i postoje?e šteto?ine i njihove predatore, navodnjavanje i uslove suše, upravljanje korovima i uslove zemljišta.

Jasno je da su mnogi delovi ovog pristupa me?usobno povezani i da ?e uticati jedni na druge. Poboljšanje zemljišta ?e poboljšati biljku, što ?e pove?ati verovatno?u da ona poseduje sistemsku rezistenciju na pritiske koje vrše sredina i bolesti i da ?e se smanjiti potrebu za pesticidima i drugim sinteti?kim intervencijama.

izvor:alltech

foto : alltech

Prirodan uzgoj – 5 NA?INA ZA PRIRODAN UZGOJ VAŠEG USEVA