Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Primena duplih folija u plasteničkoj proizvodnji

Primena duplih folija u plasteničkoj proizvodnji

salataPrimena duplih folija  se ?esto praktikuje u povrtarskoj proizvodnji, ali se veoma ?esto greši u izboru folija za odredjene sisteme postavljanja. Kod najsavremenijih i najskupljih plastenika isklju?ivo se koriste EVA folije, naj?ešce obe od 200 mikrona debljine pri ?emu je unutrašnja obi?no sa termi?kim i nekapaju?im ili antimist dodatkom.

Kod jednostavnijih konstrukcija visokih tunela uobi?ajeno je da se unutrašnja folija postavlja na donji luk rešetkaste konstrukcije luka ili na paralelnu potkonstrukciju, ili se polaže na horizontalnu popre?nu gredu. Koji od ovih sistema je delotovorniji?

Kada primenjujemo grejanje onda treba koristiti paralelno postavljene folije pri ?emu unutrašnja folija treba da bude nekapaju?a i termi?ka, jer se kao i kod svih fluida ve?a zapremina vazduha sporije hladi. Nasuprot tome, kada se rana proizvodnja odvija bez dopunskog zagrevanja, onda unutrašnja termi?ka folija ima zadatak da spre?i izra?ivanje toplote iz zemljišta i biljaka akumulirane tokom dana u što manju zapremnu vazduha.

Primena duplih folija u plasteni?koj proizvodnji

U prvom slu?aju koli?ina direktne sun?eve svetlosti, naro?ito ako je unutrašnja folija dobro zategnute je  pa se unutrašnjost plastenika bolje greje preko dana. Tada treba odabrati kao spoljnu UV Clear foliju od 180 mikrona sa što ve?om transparentnošcu i AD IR od 80 mikrona kao unutrašnju sa izuzetnim termi?kim osobinama, ali nešto slabijom transparentnošcu.

U drugom slu?aju, spoljna folija takodje može biti UV Clear ili AD IR debljine 150 mikrona, a kao unutrašnju biramo jako transparentnu nekapaju?u i termi?ku tanku unutrašnju foliju debljine 30 mikrona (izvor prof. dr Nebojša Momirovi?)

Mioji? Miljan

PSSS Prokuplje