Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prihrana pšenice sledi – koliko je prava mera ?

Prihrana pšenice sledi – koliko je prava mera ?

pšenica bokorenje

Prihrana pšenice

Prihrana pšenice –  toplo vreme za ovo doba godine ubrzava porast biljaka i približava se trenutak za prihranu pšenice. Ve?ito pitanje za proizvo?a?e je koliko uložiti da bi ta ulaganja opravdala njihovu ekonomsku isplativost? Toplije vreme ?e na “videlo” vratiti šteto?ine – pepelnica, r?a lista …

Primena fungicida i pesticida je pravilo, a ne izuzetak. Najvažnije je pratiti usev, njegovo stanje i biti stalno prisutan na njivi.

Preventivna primena fungicida je dobar potez, primenjuje se u SAD-u, ali troškovi njihove primene ?esto “pojedu” deo zarade. Zato pratite izveštaje PIS Srbije i njihove preporuke, uz Vaš nadzor na njivi i primenite ih kada stvarno ima ekonomskog rezona, kada stopa razvoja štetnika pre?e dozvoljeni prag.

Primena herbicida opravdava svrhu, neželjeni korovi mogu odneti 20 – 40% prinosa, jer ukradu vodu i minerale pšenici, “zaguše” rast biljaka, a kada izrastu na njivi – kombajniranje je stvarno naporno. PRINOS MOŽE BITI VE?I ZA 250 – 450kg po hektaru  uz njihovu pomo?.

Prihrana pšenice sledi – koliko je prava mera ?

Dodavanje azota u prole?e je nužno, jer biljka ga treba za dalji razvoj – pitanje je koliko dodati? Nekada , u zavisnosti od godine, ista koli?ina dodanog azota ne rezultira istim prinosom na njivi !!

 

prihrana usevaTrimble GreenSeeker ru?ni Senzor useva je jednostavan za korištenje merni ure?aj koji se može koristiti za procenu zdravlja-ili-snage useva kako bi doneli bolje odluke o upravljanju hranivima na farmi. O?itane vrednosti se mogu koristiti kako bi doneli ne-subjektivne odluke o koli?ini ?ubriva koje se primenjuje na vaš usev, što rezultira efikasnijim korištenjem ?ubriva za bolji prinos i zaštitu okoline.

Kako radi – Senzor emituje kratke bljeskove crvene i infracrvene svetlosti, a zatim meri koli?inu svake vrste svetla koje se reflektira natrag od biljke.  Senzor prikazuje izmerene vrednosti u smislu jednog NDVI ?itanja (u rasponu od 0,00 do 0,99) na svom LCD ekranu.  Snaga otkrivenog svetla je direktan pokazatelj zdravlja useva; viša ?itanje, zdravija biljka

Izvršite analizu lista na prisustvo azota i dodajte ga koliko je pravilno. Ne jurite maksimalne prinose jer ?esto maksimalni prinosi ne obezbe?uju i pozitivnu ekonomsku ra?unicu. Stru?njaci kažu da “ciljanje” prinosa 10% ispod genetskih mogu?nosti sorte jeste pravi prinos.

Posmatrajte cene na tržištu, predvi?anja stru?njaka su i dalje da postoji veliki fond zaliha pšenice na svetu i da se ne o?ekuju velika pomeranja – to sve prati nizak nivo cena nafte, koji ?e se nastaviti kako predvi?aju brokeri na berzi.

 Izra?unajte danas koliko ste do sada uložili, koliko treba još da uložite da bi dostigli prinos koji želite po hektaru – tu sumu podelite sa tim “dobrim” prinosom i vidite koliko Vas košta jedan kilogram. Uporedite to sa današnjom cenom i znate gde ste i šta Vam valja raditi.